Winnaars Poëzieposter-wedstrijd Dichter van Fryslân bekend

07/08/2023

Bauke Vermaas, Berber Spliethof, Lara Kool-De Vries, Neeltje Terpstra en Sietske Boonstra zijn de winnaars van de poëziewedstrijd van de Dichter van Fryslân. De winnaars ontvangen €200,- en de gedichten worden als poëzieposters verspreid onder alle middelbare scholen in Friesland.

Sigrid Kingma, Dichter fan Fryslân: ‘Ik ben heel tevreden over de inzendingen. Mooi is ook dat de vijf beste gedichten los van elkaar een ander schoolvak vertegenwoordigen. Het doel van het project is om de zichtbaarheid van Friese poëzie in het voortgezet onderwijs te vergroten. Dus ik hoop dat de scholen de poëzieposters een mooie plek in de lokalen gunnen.’

Om Friese poëzie naar middelbare scholen te brengen, schreef de Dichter van Fryslân, Sigrid Kingma, een poëziewedstrijd uit met een thema binnen een exact vak, zoals wiskunde, natuurkunde, biologie, geschiedenis, scheikunde of economie. Het gedicht moest de lezer op een andere manier naar de lesstof laten kijken. De winnende gedichten worden als poster opgemaakt en vormgegeven door Silke Boersma.

Het project ‘Dichter van Fryslân’ is een initiatief van de provincie Fryslân. Het wordt uitgevoerd door Boeken fan Fryslân. Met de benoeming van de Dichter van Fryslân wil de provincie bij een breder publiek aandacht vragen voor de kunstvorm poëzie.

 

 

π

Soest fan in
sirkel
de maten witte wolle
diameter
dûnsje litte mei de omtrek
brûk dan it teken, in lang geheim nûmer eins
koartwei PI
It is ferneamd, transendint, irrasjoneel, útwrydsk
en dochs tagelyk folslein normaal
want eltse desimaal
stiet der like faak yn
efter de komma in ûneinich hielal fan sifers
Mei it oantal wurden datst yn eltse rigel lêst
hat dit gedicht al trettjin desimalen ûntbleate.

Bauke Vermaas

 

 

Ierdrykskunde

Wer in min sifer foar ierdrykskunde.
Ik begryp der neat fan.
Ik wit krekt in soad oer oare kultueren.
Let mar op hjir komt it dan.

Ik hâld fan nasy en fan bamy,
mei kroepoek en satee.
Ik bin sljocht op pizza of lasanje,
tsjin in kurry sis ik gjin ‘nee.’

Ik spylje doedelsek en djembee.
Ik bin Jodelkampioen.
Ik dûnsje de salsa en de polka
en rydt op in riksja rûn.

Ich feiere die oktoberfesten,
gean nei crismas carols hjir en dêr.
Sjit fjoerwurk ôf mei sineesk nijjier.
Yn french kissing bin ik in ekspert.

Sis no sels
Ierdrykskunde en ik binne ien.
Dit multykulturele talint
fertsjinnet in grouwe tsien!

Berber Spliethoff

 

 

Motivaasje

Hokker atoom?
Ik wit it net
want ik sjoch nei dy

Hokker gas?
In djippe sucht
do sjochst net nei my

Wer in fiif foar skiekunde
it is dochs net te leauwen?!
Dat moat ik al ferbetterje

Want miskien as ik goed op let
kin ik de gemyske reaksje
tusken ús wól berekkenje

En hawwe wy úteinlik dy gemy
dan moat ik dêrnei gau
myn bêst mar dwaan foar biology

Lara Kool-De Vries

 

 

Stille leafde

ik tink de hiele tiid
oan har

as ik yn ’e sliep fal
as ik myn húswurk doch
as ik nei skoalle ta fyts

har blauwe eagen
har blonde krollen
har kûltsjes yn ’e wangen
as se laket

har bloskes
as it yn de les
oer hormoanen
en fuortplanting giet

ik kin allinnich mar
nei har sjen
en hoopje
dat se my net oansprekt

bang dat der neat útkomt
as se my in beurt jout

myn biologylearares

Sietske Boonstra

 

 

Yn de takomst

Ik wie hjoed te let
by skiednis
mefrou wie net sa bliid
snap ik
By skiednis
is it net de bedoeling
datsto yn de takomst komst

Neeltje Terpstra

Dichtersbarren Dichter van Fryslân

20/09/2023

Op donderdag 5 oktober organiseert de Dichter van Fryslân, Sigrid Kingma, vanaf 16.00 uur een dichtersfeest in verschillende vormen en combinaties. ’s Avonds, vanaf 19.00 uur opent het Dicherscafé in De Gouden Leeuw in Tresoar. De toegang voor alle onderdelen is gratis en iedereen is van harte welkom.

Eerste exemplaren poëzieposters Dichter van Fryslân voor Beyers Naudé

15/09/2023

Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden had vandaag de eer om de eerste exemplaren van de poëzieposters van de Dichter van Fryslân in ontvangst te nemen. Bij de officiële aanbieding waren ook de winnaars van de poëzieposter-wedstrijd aanwezig.