Reglement

Hoofdstuk I Nominatie en benoeming Dichter fan Fryslân

Artikel 1 Dichter fan Fryslân

 1. Gedeputeerde staten benoemen elke twee jaar een Dichter fan Fryslân.
 2. In bijzondere gevallen kunnen gedeputeerde staten besluiten om in een betreffende periode geen Dichter fan Fryslân te benoemen.
 3. De Dichter fan Fryslân vervaardigt jaarlijks in het kader van het stimuleren van de kunstvorm Friestalige poëzie ten minste zes Friestalige gedichten en treedt bij minimaal twee gelegenheden op in de hoedanigheid van Dichter fan Fryslân.

Artikel 2 Kandidaten

 1. Kandidaat voor Dichter fan Fryslân zijn personen die niet eerder benoemd zijn als Dichter fan Fryslân en zich aan de jury voorstellen als kandidaat.
 2. De jury kan ook personen actief benaderen en hen vragen zich kandidaat te stellen.

Artikel 3 Nominatie

 1. De kandidaatstelling, al dan niet op verzoek van de jury, geschiedt door middel van een inschrijving waarin de in artikel 4, eerste lid, genoemde aspecten worden uiteengezet en bevat tevens tenminste één door de kandidaat geschreven Friestalig gedicht.
 2. De jury kiest uit de kandidaten drie personen die volgens haar het meest voor de benoeming in aanmerking komen, dit zijn de genomineerden.
 3. Kandidaten waarmee nauwe familie- of vergelijkbare relaties met een jurylid bestaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- en aanverwantschap tot in de derde graad, komen niet voor nominatie in aanmerking.
 4. Het aanvaarden van de in het tweede lid bedoelde nominatie, betekent dat de genomineerde instemt met de in deze regeling vermelde procedures en de inhoud van de Overeenkomst Dichter fan Fryslân.

Artikel 4 Benoeming

 1. Gedeputeerde staten rangschikken de inschrijvingen van de genomineerden zodanig, dat een inschrijving hoger gerangschikt wordt naarmate die meer voldoet aan de volgende criteria:
  1. a. dichterlijke kwaliteit;
  2. b. geschiktheid van de genomineerde als representant van poëzie in Fryslân;
  3. c. wijze van overdracht en binding met het publiek;
  4. d. motivatie om Dichter fan Fryslân te worden;
  5. e. beschikbaarheid in de benoemingsperiode;
  6. f. ideeën van de genomineerde over promotionele activiteiten en het aanspreken van een nieuw publiek.
 2. Ten behoeve van de rangschikking wegen de in het eerste lid genoemde criteria even zwaar. Per toetsingscriterium worden maximaal 3 punten toegekend.
 3. Van elk van de drie genomineerde dichters wordt één gedicht, door de genomineerde in zijn inschrijving aan te wijzen, anoniem gepubliceerd in door de jury aan te wijzen openbare kanalen, gedurende een door de jury te bepalen tijdsperiode.
 4. In deze tijdsperiode wordt het publiek gevraagd aan te geven welke van de drie gedichten de voorkeur heeft.
 5. Het op grond van het eerste en tweede lid behaalde aantal punten van de inschrijving waaraan het gedicht toebehoort dat de voorkeur heeft van het publiek, wordt verhoogd met de helft van het aantal punten dat aan die inschrijving is toegekend op grond van het eerste en tweede lid. Aan de andere inschrijvingen wordt geen extra punten toegekend
 6. De definitieve rangschikking, na optelling van de in het tweede en vijfde lid bedoelde aantal punten, maakt deel uit van het algemene eindverslag, dat door de secretaris of de voorzitter van de jury wordt opgesteld en aan gedeputeerde staten wordt voorgelegd.
 7. Gedeputeerde staten besluiten, op basis van het algemene eindverslag, wie zij benoemen tot Dichter van Fryslân.

 

Hoofdstuk II De jury

Artikel 5 De jury en haar samenstelling

 1. De jury heeft tot taak gedeputeerde staten te adviseren over de benoeming van de Dichter fan Fryslân en de in artikel 4 genoemde rangschikking.
 2. De jury bestaat uit minimaal drie en ten hoogste zeven leden en bestaat uit deskundigen op het gebied van (Friese) poëzie, literatuur en cultuur.
 3. Gedeputeerde staten benoemen, schorsen en ontslaan de voorzitter en de leden van de jury.
 4. De leden worden benoemd voor een termijn van één jaar. De leden kunnen éénmaal worden herbenoemd.
 5. De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en reis- en verblijfkosten overeenkomstig de Verordening vergoedingen staten- en commissieleden.
 6. Het lidmaatschap van de jury eindigt:
  1. a. op verzoek van het betrokken lid;
  2. b. na afloop van de benoemingstermijn;
  3. c. bij besluit van gedeputeerde staten;
  4. d. indien de partijdigheid van een lid naar het oordeel van gedeputeerde staten in het geding kan zijn.
 7. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de jury blijven hun functie waarnemen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Secretariaat

 1. Gedeputeerde staten voorzien in het secretariaat van de jury.
 2. Het secretariaat is in elk geval belast met de volgende taken:
  1. a. de administratieve voorbereiding van de vergadering;
  2. b. het toezenden van de vergaderstukken;
  3. c. het opstellen van verslagen van de vergaderingen;
  4. d. het opstellen van conceptadviezen.

Artikel 7 Vergaderingen

 1. De jury vergadert in beslotenheid.
 2. De jury vergadert zo vaak gedeputeerde staten of de voorzitter dat nodig oordeelt.
 3. De voorzitter roept de leden schriftelijk ter vergadering op, onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van vergaderen.
 4. De voorzitter draagt er zorg voor dat, spoedeisende gevallen uitgezonderd, de op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende stukken tenminste zeven dagen voor de vergadering aan de leden worden gezonden.

Artikel 8 Advisering

 1. De jury beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.
 2. De jury beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.
 3. De jury brengt schriftelijk advies uit binnen de door gedeputeerde staten gestelde termijn. Het advies is gemotiveerd, gaat in op alle in artikel 4, eerste lid, genoemde criteria en omvat een voorstel voor de benoeming.

 

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Dichter fan Fryslân.