Reglement

Hoofdstuk I Nominatie en benoeming Dichter fan Fryslân
 
Artikel 1 Dichter fan Fryslân
1. Gedeputeerde staten benoemen elke twee jaar een Dichter fan Fryslân nadat zij daartoe advies hebben ingewonnen van de adviescommissie.
2. De Dichter fan Fryslân vervaardigt jaarlijks in het kader van het stimuleren van de kunstvorm Friestalige poëzie ten minste zes Friestalige gedichten en treedt jaarlijks bij minimaal twee openbare gelegenheden op in de hoedanigheid van Dichter fan Fryslân.
3. De Dichter fan Fryslân treedt op als poëtisch ambassadeur, weet het grote publiek te vinden en te binden met zijn of haar poëzie en draagt op een moderne en uitnodigende wijze zorg voor de poëtische presentatie van Fryslân.
4. Tot Dichter van Fryslân kunnen niet worden benoemd personen die:
– eerder als Dichter fan Fryslân zijn benoemd;
– een nauwe zakelijke of familierelatie of daarmee vergelijkbare relatie hebben of recentelijk hebben gehad, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- en aanverwantschap tot in de derde graad met een lid van de adviescommissie;
– werknemer of bestuurder van de provincie zijn.

Artikel 2 Nominatie
1. De adviescommissie brengt op basis van de in het tweede lid genoemde criteria een schriftelijk advies uit met daarin een voordracht tot benoeming van de Dichter fan Fryslân aan gedeputeerde staten.
2. De adviescommissie beoordeelt op de volgende criteria:
a. kwaliteit;
b. eigenzinnigheid en originaliteit;
c. meertaligheid;
d. performance;
e. organisatorische vaardigheden;
f. affiniteit met de beeldende kunsten of ander kunstvormen.
3. De adviescommissie motiveert haar voordracht en gaat hierbij in op alle in het tweede lid genoemde criteria.

Artikel 3 Benoeming
1. Gedeputeerde staten besluiten op basis van de voordracht van de adviescommissie over de benoeming van de Dichter fan Fryslân.
2. In bijzondere gevallen kunnen gedeputeerde staten besluiten geen Dichter fan Fryslân te benoemen.

 

Hoofdstuk II De adviescommissie
 
Artikel 4 De adviescommissie en haar samenstelling
1. De adviescommissie heeft tot taak gedeputeerde staten te adviseren over de benoeming van de Dichter fan Fryslân.
2. De adviescommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. De adviescommissie kiest uit haar midden een voorzitter.
3. De adviescommissie bestaat uit deskundigen op het gebied van (Friese) poëzie, literatuur en cultuur, die gezamenlijk beschikken over brede kennis van het totale dichterlijke veld in de provincie Fryslân.
4. Gedeputeerde staten benoemen, schorsen en ontslaan de leden van de adviescommissie.
5. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een door gedeputeerde staten vast te stellen termijn, om de in het eerste lid genoemde taak uit te voeren. De voorzitter en de leden kunnen éénmaal worden herbenoemd.
6. De leden van de adviescommissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak.
7. Voor zover de adviescommissie bij de uitoefening van haar taken de beschikking krijgt over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet kennen, is zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behalve voor zover  openbaarmaking hiervan verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of voor de uitvoering van haar taken.
8. De leden van de adviescommissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
9. Het lidmaatschap van de adviescommissie eindigt door:
a. het nemen van ontslag door het betrokken lid;
b. het verstrijken van de benoemingstermijn;
c. het overlijden van het betrokken lid;
d. door een daartoe strekkend besluit van gedeputeerde staten, welk besluit onder andere kan worden genomen indien de onpartijdigheid van een lid naar het oordeel van gedeputeerde staten in het geding kan zijn.
10. De aftredende leden van de adviescommissie blijven in functie indien en voor zover mogelijk waarnemen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 5 Vergaderingen en besluitvorming
1. De adviescommissie vergadert zo vaak als de voorzitter van de adviescommissie dat nodig oordeelt, en komt gedurende de benoemingstermijn van de adviescommissie ten minste twee maal bijeen.
2. De adviescommissie vergadert in beslotenheid en beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies met daarin de voordracht.
3. De voorzitter roept de leden schriftelijk of langs elektronische weg ter vergadering op, onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van vergaderen.
4. De voorzitter draagt er zorg voor dat, spoedeisende gevallen uitgezonderd, de stukken die betrekking hebben op de te behandelen onderwerpen ten minste zeven dagen voor de vergadering aan de leden worden gezonden.
5. De adviescommissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies met daarin de voordracht. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt in het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

Artikel 6 Secretariaat
1. Ter ondersteuning van de adviescommissie voorzien gedeputeerde staten in een secretariaat.
2. Het secretariaat is belast met de volgende taken:
a. de administratieve voorbereiding van de vergadering;
b. het toezenden van de vergaderstukken;
c. het opstellen van verslagen van de vergaderingen.

 

Hoofdstuk III Slotbepalingen
 
Artikel 7 Inwerkingtreding
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
2. De Regeling Dichter fan Fryslân wordt ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Regeling Dichter fan Fryslân 2019.