Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Eeltsje Hettinga

Winter

Amperoan in flueske yn ’e feart of
ûnder de wolvemoanne fan ’e nacht
streekje, swetsend en swearend,
oan winter syn stamtafel de wurden

de grutte barte fan de swarte marren oer,
o, man, de iene hurder noch as de oare
yn in âld besykjen en wês earst Tiid
syn ferrifeljende fûgelknip yn ’t foar.

*

Tinkend oan myn âlden en Auden, mei
snieblizzards yn de stegen fan New York
en skynsels, wrinzgjend en al dwalend
troch wytberipe hôven boppe Burchwert,

sit ik op yn in kafee by de Potmarge
en folgje, heal besopen, de flokjende
finsters dy’t as eagen út in wyt en blyn
Nimmenslân wei my op te nimmen stean.

*

Der wie in fjoer dat in heit fan de redens
spatte, doe’t er, hurder as it ljocht ûnder
Wâldsein (we sein’ noch tsjin elkoar:
‘Hee do, even kollum en burdaard, no.’)

in wek yn fleach en ergens boppe Sleat
mei deselde rotgong, fjouwerjend hast,
wer foar ’t ljocht skeat, o, fertel my wat,
fertel my wat, fadertje, fadertje, neare nacht.

*

Wat is wyt mear as blyn, seit it famke dat
mei de ezel op ’e rêch de romte achter
de dyk oars net skilderje wol as de tiid
dy’t snie is, want wy, in ferdwinen, wy,

in lytse, ûnder it iis fuortstrikende nacht-
muzyk, sa’t de taal te ferstomjen komt,
stadichwei yn dat wat him net sizze lit,
sis, it gesicht fan snie achter de dyk.

*

Dêr’t winter himsels in wek ynrydt wylst
it ljocht, foarstinne ôf, smoarch en goar
oer de wiete kaaien fan de Emma strykt,
dêr hâld ik ho by in kat dy’t, healdea,

oer de klinkerts yn de Gysbert leit en
tink – for nothing now can ever come to
any good? – oan de takomst fan myn taal,
myn Frysk yn winter syn faaie fûgelknip.

 

 

Dichter van Fryslân

De Dichter van Fryslân schrijft zes tot tien gedichten per jaar en weet het grote publiek te vinden en te binden met zijn of haar poëzie. Bij grote voorkeur in het Fries of in een Friese streektaal.

De Dichter van Fryslân treedt op als poëtisch ambassadeur en draagt op een moderne en uitnodigende wijze zorg voor de poëtische presentatie van Fryslân. Binnen en buiten de provincie. Bij voorkeur geïnspireerd op actuele gebeurtenissen of opvallende en bijzondere momenten die plaatsvinden in onze provincie of daartoe in relatie staan. De Dichter van Fryslân weet op een eigentijdse en toegankelijke manier actualiteit en sociaal-maatschappelijke thema’s te vangen in poëzie.

Van de Dichter van Fryslân wordt verwacht dat hij of zij een aantal keer per jaar optreedt bij nader aan te wijzen gelegenheden.

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga is verkozen tot de allereerste Dichter fan Fryslân. De benoeming is voor twee jaar. Gedeputeerde Sietske Poepjes benoemt de Dichter fan Fryslân op 24 november 2017 uit in de Herman Gorterkerk te Balk.

Als Dichter fan Fryslân treedt Hettinga de komende twee jaar op als poëtisch ambassadeur. Hij schrijft per jaar zes tot tien gedichten, liefst geïnspireerd door opvallende en actuele gebeurtenissen in de provincie. De Dichter fan Fryslân krijgt hiervoor een vaste vergoeding van € 2.500,- per jaar en € 250,- voor elk gedicht.