Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Eeltsje Hettinga

It fertrek*

I.M. Hessel Miedema (1929-2019)

 

Betiidwei al begrepen it fertrek de haven út,
it Frysk langeroan gjin taal mar in dialekt,

dizze jûn, maitiid, mar leech no it ljocht oer lege steden.
Sjoch de sinne yn see en de houde holle

fan de Doper dekresjendo do. Under seemokken,
skimkjend boppe de reling, docht in drok hinne-

en werjende mynhear yn in lang telefoanpetear
in leafde en in lân oerboard. – Neam my net mear!

Och, noait net fier it deaderyk. Dig it, fuck it, fier it

Kom net werom op âlde plakken! Tiid, in diggeljen,
in stadich ynelkoar stoartende katedraal.

By nacht de spoken. En letter alle ferdronkenen,
ek de Phoeniciër lykas dit alfabet.

Betiidwei al begrepen it fertrek de haven út,
it Frysk langeroan gjin taal mar in dialekt.

 

* Hessel Miedema, ‘Brief’, Quatrebras, “en dat het Fries (…) meer een dialect dan een taal is …”

 

 

 

Heal april ferstoar Hessel Miedema, skriuwer, dichter, keunsthistoarikus en âld-konservator fan keramykmuseum Princessehof. Miedema is de fader fan de moderne neioarlochske poëzy yn Fryslân. Syn wurk wie baanbrekkend en grinsferlizzend. Gedichten as ‘stadich brekke de foarmen út ’e skyl’ binne hichtepunten yn de Fryske literatuer. Yn 1964 sette er radikaal in punt achter syn skriuwen yn it Frysk. Hy ferhuze nei Amsterdam, dêr’t er as wittenskiplik meiwurker oan de Universiteit van Amsterdam promovearre op it wurk fan de 16de-iuske skriuwer en skilder Carel van Mander. Oan Fryslân hie er gjin boadskip mear. De Fryske literatuer wie neffens him in regionale en provinsjalistyske oangelegenheid. Oer it Frysk as taal sei er dat ‘het Fries meer een dialect is dan een taal.’ It waard him net yn tank ôfnommen. De dialektisearring fan it Frysk is wilens in mear as aktueel tema. Miedema einige syn lêste, yn it Nederlânsk stelde skriuwen mei it fersyk: ‘Noem mij niet meer.’ Lykwols, it soe in goede saak wêze en earje de dichter, dy’t by libben winliken de Gysbert Japicxpriis krije moatten hie, mei in bondel opstellen en essays oer syn lyts, mar belangryk en ynfloedryk oeuvre.

Poet of Fryslân

The Poet of Fryslân writes six to ten poems a year, and knows how to reach and tie to an audience with his poetry. The poems are highly preferred in the Frisian language or in a Frisian regional language.

The Poet of Fryslân acts as a poetic ambassador and takes care of Fryslân’s poetic representation in a modern and inviting manner. Inside and outside the province. Preferably inspired by actual events or special moments that occur in our province. The Poet of Fryslân knows, in a contemporary and accessible way, how to present current and social themes in poetry.

The Poet of Fryslân is expected to perform a number of times a year on yet to be determined occasions.

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga has been elected the first ever Poet of Fryslân. The appointment is for two years. Deputy Sietske Poepjes will appoint the Poet of Fryslân on November 24, 2017 in the Herman Gorterkerk in Balk.

As the Poet of Fryslân, Hettinga acts as a poetic ambassador over the next two years. He writes six to ten poems a year, most inspired by striking and current events in the province. The Poet of Fryslân receives a fixed fee of € 2,500, – per year and € 250, – for each poem.