Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Eeltsje Hettinga

Winter

Amperoan in flueske yn ’e feart of
ûnder de wolvemoanne fan ’e nacht
streekje, swetsend en swearend,
oan winter syn stamtafel de wurden

de grutte barte fan de swarte marren oer,
o, man, de iene hurder noch as de oare
yn in âld besykjen en wês earst Tiid
syn ferrifeljende fûgelknip yn ’t foar.

*

Tinkend oan myn âlden en Auden, mei
snieblizzards yn de stegen fan New York
en skynsels, wrinzgjend en al dwalend
troch wytberipe hôven boppe Burchwert,

sit ik op yn in kafee by de Potmarge
en folgje, heal besopen, de flokjende
finsters dy’t as eagen út in wyt en blyn
Nimmenslân wei my op te nimmen stean.

*

Der wie in fjoer dat in heit fan de redens
spatte, doe’t er, hurder as it ljocht ûnder
Wâldsein (we sein’ noch tsjin elkoar:
‘Hee do, even kollum en burdaard, no.’)

in wek yn fleach en ergens boppe Sleat
mei deselde rotgong, fjouwerjend hast,
wer foar ’t ljocht skeat, o, fertel my wat,
fertel my wat, fadertje, fadertje, neare nacht.

*

Wat is wyt mear as blyn, seit it famke dat
mei de ezel op ’e rêch de romte achter
de dyk oars net skilderje wol as de tiid
dy’t snie is, want wy, in ferdwinen, wy,

in lytse, ûnder it iis fuortstrikende nacht-
muzyk, sa’t de taal te ferstomjen komt,
stadichwei yn dat wat him net sizze lit,
sis, it gesicht fan snie achter de dyk.

*

Dêr’t winter himsels in wek ynrydt wylst
it ljocht, foarstinne ôf, smoarch en goar
oer de wiete kaaien fan de Emma strykt,
dêr hâld ik ho by in kat dy’t, healdea,

oer de klinkerts yn de Gysbert leit en
tink – for nothing now can ever come to
any good? – oan de takomst fan myn taal,
myn Frysk yn winter syn faaie fûgelknip.

 

 

Poet of Fryslân

The Poet of Fryslân writes six to ten poems a year, and knows how to reach and tie to an audience with his poetry. The poems are highly preferred in the Frisian language or in a Frisian regional language.

The Poet of Fryslân acts as a poetic ambassador and takes care of Fryslân’s poetic representation in a modern and inviting manner. Inside and outside the province. Preferably inspired by actual events or special moments that occur in our province. The Poet of Fryslân knows, in a contemporary and accessible way, how to present current and social themes in poetry.

The Poet of Fryslân is expected to perform a number of times a year on yet to be determined occasions.

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga has been elected the first ever Poet of Fryslân. The appointment is for two years. Deputy Sietske Poepjes will appoint the Poet of Fryslân on November 24, 2017 in the Herman Gorterkerk in Balk.

As the Poet of Fryslân, Hettinga acts as a poetic ambassador over the next two years. He writes six to ten poems a year, most inspired by striking and current events in the province. The Poet of Fryslân receives a fixed fee of € 2,500, – per year and € 250, – for each poem.