Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Dichter van Fryslân

Nyk de Vries 25/04/2020

Anne en Arie

Fannacht yn in dream
bin ik it strân oprûn

Fannacht einlik in foet
út dat stille tehûs

Fannacht op it strân stie
myn SOS der samar:

Wannear Anne
kinne we wer krûpe?

 

 

 

Dit gedicht is skreaun foar it projekt ‘Fryslân fan Boppen’ en is útskreaun oer de strannen fan de fjouwer Fryske Waadeilannen. Foar ‘Fryslân fan Boppen’ koene minsken in boadskip op ‘e grûn meitsje om de ynwenners fan Fryslân in hert ûnder de riem te stekken. Twa wiken lang fleagen alle wurkdagen drones boppe de provinsje om dy boadskippen en minsken te filmjen. De bylden waarden útstjoerd op Omrop Fryslân, by de Ljouwerter Krante en op de Facebookside fan LF2028. ‘Fryslân fan Boppen’ is in inisjatyf fan LF2028, de Fryske gemeenten en de provinsje Fryslân yn gearwurking mei Omrop Fryslân en de Ljouwerter Krante.

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân treedt op as poëtysk ambassadeur en draacht op in moderne en útnûgjende wize soarch foar de poëtyske presintaasje fan Fryslân. Binnen en bûten de provinsje. Leafst ynspirearre op aktuele foarfallen of opfallende en bysûndere mominten dy’t plakfine yn ús provinsje of dêrta yn relaasje stean. De Dichter fan Fryslân wit op in eigentiidske en tagonklike wize aktualiteit en sosjaal-maatskiplike tema’s te fangen yn poëzij.

Fan de Dichter fan Fryslân wurdt ferwachte dat hy of sy in oantal kearen yn it jier optreedt by neier oan te wizen gelegenheden.

Nyk de Vries

Nyk de Vries is op tongersdei 21 novimber 2019 offisjeel beneamd ta Dichter fan Fryslân foar de kommende twa jier. De beneaming troch deputearre Sietske Poepjes fûn plak yn de Stadskas fan it Explore the North festival yn Ljouwert.

As Dichter fan Fryslân is Nyk de Vries de kommende twa jier poëtysk ambassadeur fan Fryslân. Hy skriuwt yn it jier seis oant tsien gedichten, leafst ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. De Dichter fan Fryslân kriget dêr in fêste fergoeding foar fan € 2.500,- jiers en € 250,- foar elk gedicht.