Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Dichter van Fryslân

Sigrid Kingma 16/11/2022

Tongebrekker

Nei Trinus Riemersma
‘Ik kin net oer gedonder
Ik kin der noch minder sonder’

 

Hy hie gewoan gelyk mei syn gedonder:
in oanhâldende slykstream en we sitte derûnder.

Iisberchslaad oerlibbet Britske plúsjeplakkers
fakânsjefreonen wurde kopskopkakkers
ynsensitiviteitsproblematyk
wat langer it wurd, wat minder panyk
besykje ierdbevingsynspeksje, want
kinst fluitsje nei ynflaasjekorreksje.

Skriuw yn op in ynspiraasjesesje
tsjin dy simmertiidhjerstdepresje
bingewatch oarlochspropaganda – nijs
yn de yncheckrige foar in fleantúchreis
broadsje lavawoarst giet firaler
as Den haach nei de fuotbalfinale.

Elkenien is etysk dieder
slavedriuwer de heechste bieder
ramptoerist krijt keuzestress:
in reinbroek of dochs cocktaildress
taslachslachtoffers út de moade
selsscankassa mist streepkeskoade.

De ûnnochtsiker hat neat te lijen
sûkelaarjepipernuten lizze by de ierdbeien
en foar elts lestich lang wurd
is der ien koarte ferfanger
mar dat klinkt sa freeslik hurd
net oer de tonge te krijen.

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân treedt op as poëtysk ambassadeur en draacht op in moderne en útnûgjende wize soarch foar de poëtyske presintaasje fan Fryslân. Binnen en bûten de provinsje. Leafst ynspirearre op aktuele foarfallen of opfallende en bysûndere mominten dy’t plakfine yn ús provinsje of dêrta yn relaasje stean. De Dichter fan Fryslân wit op in eigentiidske en tagonklike wize aktualiteit en sosjaal-maatskiplike tema’s te fangen yn poëzij.

Fan de Dichter fan Fryslân wurdt ferwachte dat hy of sy in oantal kearen yn it jier optreedt by neier oan te wizen gelegenheden.

Sigrid Kingma

Sigrid Kingma (Drachten, 1989) studearre Nederlânsk en Frysk oan de Ryksuniversiteit yn Grins. Se stiet bekend as poadiumdichter en draacht gauris foar by ferskate gelegenheden yn en bûten Fryslân en hat by ferskate tydskriften belutsen west as dichter, resinsint en kollumnist.

Yn 2016 debutearre se mei de twatalige dichtbondel ‘Reade triedleas/Red wireless’. Sûnt dy tiid hat se in oantal ynternasjonale meartalige projekten dien. “Ik wol my net talizze op ien soart publyk, ien soarte styl of sels ien keunstfoarm, mar mysels hieltyd op ’e nij útfine.”