Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Dichter van Fryslân

Sigrid Kingma 15/09/2023

Fytse yn de rein

Yn de rein op in simmerske snein
fytst Newton in wedstryd tsjin Einstein

Newton kin op ’e crosshybride
mei minimale wriuwing ride
dy teory is lang net dom
en by de helling, tink derom
fljocht er op ’e sweef omheech
want hy wit: massa is dreech

Einstein is net sa kreatyf
de fluchste tiid is relatyf
Newton mei graach it middelpunt sykje
en syn paraplubegryp sil hiel wat lykje
mar mei it gammel âld izer
is Einstein noch gjin ferliezer

Hat er der dan in moterke op?
Nee, gjin krêft kin tsjin logika op
al hast in aerodynamysk tenu
fytse wol net mei in paraplu.

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân treedt op as poëtysk ambassadeur en draacht op in moderne en útnûgjende wize soarch foar de poëtyske presintaasje fan Fryslân. Binnen en bûten de provinsje. Leafst ynspirearre op aktuele foarfallen of opfallende en bysûndere mominten dy’t plakfine yn ús provinsje of dêrta yn relaasje stean. De Dichter fan Fryslân wit op in eigentiidske en tagonklike wize aktualiteit en sosjaal-maatskiplike tema’s te fangen yn poëzij.

Fan de Dichter fan Fryslân wurdt ferwachte dat hy of sy in oantal kearen yn it jier optreedt by neier oan te wizen gelegenheden.

Sigrid Kingma

Sigrid Kingma (Drachten, 1989) studearre Nederlânsk en Frysk oan de Ryksuniversiteit yn Grins. Se stiet bekend as poadiumdichter en draacht gauris foar by ferskate gelegenheden yn en bûten Fryslân en hat by ferskate tydskriften belutsen west as dichter, resinsint en kollumnist.

Yn 2016 debutearre se mei de twatalige dichtbondel ‘Reade triedleas/Red wireless’. Sûnt dy tiid hat se in oantal ynternasjonale meartalige projekten dien. “Ik wol my net talizze op ien soart publyk, ien soarte styl of sels ien keunstfoarm, mar mysels hieltyd op ’e nij útfine.”