Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Dichter van Fryslân

Nyk de Vries 21/11/2019

Begjin

Dit is hoe’t it begjint. Dû komst thús en bliuwst
stean by it oanrjocht. It is oer tolven. It hûs is kalm,
mar dû bist it net.

Wat dyn buorfrou rôp, oan ‘e ein fan ‘e jûn, dat
wie ôfwaaid praat. Dû seist der wat fan, mar de
oaren foelen har by.

It sint dy net. It wynt dy yn ‘e holle om. Minsken
binne sa wis. Se meie sa graach prate. Dû lûkst
in kastke iepen en rikst omheech.

Gelokkich is der in heale sek Croky.

*

De pûde is samar leech. En opnij fretst dyself op.
Dû stapst op bêd, hearst it fertroude snoarkjen
neist dy, mar it helpt neat.

De monolooch giet troch. Dû sikest om wurden
om werom te slaan, mar in helder ferhaal wol it net
wurde. Bist de ienling dy’tst froeger ek al wiest.

In ploech is prachtich as der wat te laitsjen falt.
Hoe graach praatst net oer ús Friezen. Mar dyn
sympaty foar de underdog is gjin tafal.

Bist it ommers self, as it tsjinsit.

*

Dû leist thús, mar fol thúsleaze gefoelens. Dû
hearst it waaien en dan ynienen – miskien moatst
pisje – stapst derút.

Sûnder datst der erch yn hast bist al wat rêstiger.
Minsken binne sa wis. Dû moatst der even om
gnize. En dan sjit dy wat yn ‘t sin, in regel,
in pear wurden.

It is genôch. It kriget al foarm. Ast it fange kinst
bist al in hiel ein. Dû rikst fansiden en pakst
âlderwets in pinne.

Dat is hoe’t it begjint.

 

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân treedt op as poëtysk ambassadeur en draacht op in moderne en útnûgjende wize soarch foar de poëtyske presintaasje fan Fryslân. Binnen en bûten de provinsje. Leafst ynspirearre op aktuele foarfallen of opfallende en bysûndere mominten dy’t plakfine yn ús provinsje of dêrta yn relaasje stean. De Dichter fan Fryslân wit op in eigentiidske en tagonklike wize aktualiteit en sosjaal-maatskiplike tema’s te fangen yn poëzij.

Fan de Dichter fan Fryslân wurdt ferwachte dat hy of sy in oantal kearen yn it jier optreedt by neier oan te wizen gelegenheden.

Nyk de Vries

Nyk de Vries is op tongersdei 21 novimber 2019 offisjeel beneamd ta Dichter fan Fryslân foar de kommende twa jier. De beneaming troch deputearre Sietske Poepjes fûn plak yn de Stadskas fan it Explore the North festival yn Ljouwert.

As Dichter fan Fryslân is Nyk de Vries de kommende twa jier poëtysk ambassadeur fan Fryslân. Hy skriuwt yn it jier seis oant tsien gedichten, leafst ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. De Dichter fan Fryslân kriget dêr in fêste fergoeding foar fan € 2.500,- jiers en € 250,- foar elk gedicht.