Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Dichter van Fryslân

Sigrid Kingma 02/05/2022

Wjuklam

It plafon is wol echt
fan glês in touchscreen
mei in fette ôfdruk
op in befingere kamera-ikoan.

Better wie it bestikkere
sa’t de ambisjeuze wjukkelpyk
yn folle flecht net lamslacht
op transparânsje.

Leaver noch wie it fan hout
dat by eltse stap it hakketakjen
trochsjongt as de hege baas
in bakje kofje helje lit.

Eschertreppen derop
dûzeljende yllúzjefûgeltsjes
set de keamer op ’e kop
oant draaien it swijen opslokt.

Triljend iepenet in kulkykje
de gong der’t nimmen yn doarde
it plafon leit oan diggels, sjoch
wjuklammen, de loft is blau.

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân treedt op as poëtysk ambassadeur en draacht op in moderne en útnûgjende wize soarch foar de poëtyske presintaasje fan Fryslân. Binnen en bûten de provinsje. Leafst ynspirearre op aktuele foarfallen of opfallende en bysûndere mominten dy’t plakfine yn ús provinsje of dêrta yn relaasje stean. De Dichter fan Fryslân wit op in eigentiidske en tagonklike wize aktualiteit en sosjaal-maatskiplike tema’s te fangen yn poëzij.

Fan de Dichter fan Fryslân wurdt ferwachte dat hy of sy in oantal kearen yn it jier optreedt by neier oan te wizen gelegenheden.

Sigrid Kingma

Sigrid Kingma (Drachten, 1989) studearre Nederlânsk en Frysk oan de Ryksuniversiteit yn Grins. Se stiet bekend as poadiumdichter en draacht gauris foar by ferskate gelegenheden yn en bûten Fryslân en hat by ferskate tydskriften belutsen west as dichter, resinsint en kollumnist.

Yn 2016 debutearre se mei de twatalige dichtbondel ‘Reade triedleas/Red wireless’. Sûnt dy tiid hat se in oantal ynternasjonale meartalige projekten dien. “Ik wol my net talizze op ien soart publyk, ien soarte styl of sels ien keunstfoarm, mar mysels hieltyd op ’e nij útfine.”