Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Eeltsje Hettinga

FAT MAN’S TSJUSTERNIS 090845

*

Staf-oer-nacht falt middenyn it wurd
it swarte gat, de wite bliksem
en it wrede ljocht, de flok en
de sucht en de azem fan beide

by de morbide klok dy’t oer Nagasaki
de bom brocht, in lûk dat
iepenkypt, in triljen en donderjen
en, alles taspjaltend, de braak fan

it atomêre hearskip Kronos
dy’t de dei, it hert, de tonge útskuort,
in moarntiid yn augustus, stil
as hjoed de sinne oer de Potmarge.

*

Mei in geweld, hurder as it lûd sels
strûpt in ferniel libben de hûd,
floedweagen fan stof en pún en
pún en stof en de brutens fan beide

yn de hjittens fan tûzen,
net yn sinnen te sizzen sinnen,
it ûntplofte alfabet, in stêd,
fuortreage ta inkeld neat en nimmen,

mister Fat-Man’s iepenbiering, of:
it blyn fan de himel rôve fjoer,
in moarntiid yn augustus, stil lykas
hjoed de wynstreken boppe de Potmarge.

*

Kensto de nije, netsjes yn pak klaaide
reichmannen, sneins harkjend nei Bach
of, segene fan harren God, kuierjend
yn it park, tútsjesappend nei frou en bern?

Meganysk en slaafsk dogge hja gewoanwei
de algoritmyske wurken, yn tsjinst fan
de hearen menearen, blaffend en
bearend, let’s drop the Big One and see

what happens, son, alles foar it heitelân!
O, sotteklok Gods, nea net fier de hân
op de atoomknop. Báts. Wat in feest.
Tsjuster de kweade kelders fan de geast.

 

 

Begjin augustus stapte Amearika út it INF-raketferdrach mei Ruslân. Dêrmei liket de doar iepenset foar in nije wapenwedrin. Net allinne de grutte weareldmachten boartsje mei fjoer, dat dogge ek lytsere lannen lykas Noard-Korea dy’t kearnwapens ta harren foldwaan hawwe. Dizze wike mislearre by de Wite See yn Ruslân in eksperimint mei in nukleêre raket, mei navenant alle gefolgen. Omwenjenden waard frege om fuort te wêzen fanwegen de radio-aktive straling. It binne ûntjouwings yn in moanne dêr’t yn betocht wurdt dat 74 jier ferlyn de atoombom op Hiroshima en Nagasaki foel. Underdiel fan de nije wapenwedrin is de ynset fan alderhande cyberwapens.

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân treedt op as poëtysk ambassadeur en draacht op in moderne en útnûgjende wize soarch foar de poëtyske presintaasje fan Fryslân. Binnen en bûten de provinsje. Leafst ynspirearre op aktuele foarfallen of opfallende en bysûndere mominten dy’t plakfine yn ús provinsje of dêrta yn relaasje stean. De Dichter fan Fryslân wit op in eigentiidske en tagonklike wize aktualiteit en sosjaal-maatskiplike tema’s te fangen yn poëzij.

Fan de Dichter fan Fryslân wurdt ferwachte dat hy of sy in oantal kearen yn it jier optreedt by neier oan te wizen gelegenheden.

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga is keazen as de alderearste Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Deputearre Sietske Poepjes beneamt de Dichter fan Fryslân op 24 novimber 2017 yn de Herman Gorterkerk te Balk.

 As Dichter fan Fryslân is Hettinga de kommende twa jier poëtysk ambassadeur. Hy skriuwt yn it jier seis oant tsien gedichten, leafst ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. De Dichter fan Fryslân kriget dêr in fêste fergoeding foar fan € 2.500,- jiers en € 250,- foar elk gedicht.