Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Dichter van Fryslân

Nyk de Vries 20/03/2020

Ferkâlden

Troch syn gekuch mei er net nei bûten.
Foar âldere minsken kin dat gefaarlik wêze,
sei syn mem. Hast al syn strips hat er al twa
kear lêzen. Trije wiken sûnder skoalle
duorret toch wol lang.

Syn heit sei: trije wiken is noch neat, jong.
Pake hat yn ‘e oarloch dik trije jier net
nei skoalle west. Sa lang, lake er, sil dit
toch hooplik net duorje. Dan sitte we hjir yn
2023 noch.

Mar heit makke net hieltyd grapkes, soms
seach er lang op ‘e telefoan. Saniis prate er
sacht mei mem oer jildsaken en ZZP.

Hoelang sil dit allegear noch duorje, wannear
wurdt it wer gewoan? Juster hearde er op it
nijs, foarútsjen kinne we net sa fier.

Op bêd tocht er oan pake en oan himself oer
tachtich jier. Hoe sil er mei syn pakesizzers
weromsjen op dizze nuvere Coronatiid?

Wier, hy wist it net, al like ien ding toch wol
wis: Syn gekuch waard al krekt wat minder.
De kiel die wat minder sear.

 

 

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân treedt op as poëtysk ambassadeur en draacht op in moderne en útnûgjende wize soarch foar de poëtyske presintaasje fan Fryslân. Binnen en bûten de provinsje. Leafst ynspirearre op aktuele foarfallen of opfallende en bysûndere mominten dy’t plakfine yn ús provinsje of dêrta yn relaasje stean. De Dichter fan Fryslân wit op in eigentiidske en tagonklike wize aktualiteit en sosjaal-maatskiplike tema’s te fangen yn poëzij.

Fan de Dichter fan Fryslân wurdt ferwachte dat hy of sy in oantal kearen yn it jier optreedt by neier oan te wizen gelegenheden.

Nyk de Vries

Nyk de Vries is op tongersdei 21 novimber 2019 offisjeel beneamd ta Dichter fan Fryslân foar de kommende twa jier. De beneaming troch deputearre Sietske Poepjes fûn plak yn de Stadskas fan it Explore the North festival yn Ljouwert.

As Dichter fan Fryslân is Nyk de Vries de kommende twa jier poëtysk ambassadeur fan Fryslân. Hy skriuwt yn it jier seis oant tsien gedichten, leafst ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. De Dichter fan Fryslân kriget dêr in fêste fergoeding foar fan € 2.500,- jiers en € 250,- foar elk gedicht.