Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Dichter van Fryslân

Sigrid Kingma 20/07/2022

De wierheid

Stikem wolle se dûke yn struken
efter wylgeroas yn de elzen krûpe
skûlje foar strielen en spielende jûndieven
teanneils slite oan rouwe woartels
fan it blêdetek oer de earen hinne.

By tsjuster wol it keal de teisters
yn mem har skurte drukke sa
slûch nei de molkemoanne slikje
de tonge strekke en priuwe
oan de kâlde nacht as beamryp iis.

In bolle wol syn sketen
net op de pûster fleane litte
gjin weake kak as salmiak
op it lân klibberje mar
fersideplak fine foar sykjende miggen.

Swart-wyttinkers dreame licht
fan ienfâld en gelok
fan eartiids alles better
en hâlde fan bijen
mar soms dreame kij ek
fan strúkdûke bygelyks.

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân treedt op as poëtysk ambassadeur en draacht op in moderne en útnûgjende wize soarch foar de poëtyske presintaasje fan Fryslân. Binnen en bûten de provinsje. Leafst ynspirearre op aktuele foarfallen of opfallende en bysûndere mominten dy’t plakfine yn ús provinsje of dêrta yn relaasje stean. De Dichter fan Fryslân wit op in eigentiidske en tagonklike wize aktualiteit en sosjaal-maatskiplike tema’s te fangen yn poëzij.

Fan de Dichter fan Fryslân wurdt ferwachte dat hy of sy in oantal kearen yn it jier optreedt by neier oan te wizen gelegenheden.

Sigrid Kingma

Sigrid Kingma (Drachten, 1989) studearre Nederlânsk en Frysk oan de Ryksuniversiteit yn Grins. Se stiet bekend as poadiumdichter en draacht gauris foar by ferskate gelegenheden yn en bûten Fryslân en hat by ferskate tydskriften belutsen west as dichter, resinsint en kollumnist.

Yn 2016 debutearre se mei de twatalige dichtbondel ‘Reade triedleas/Red wireless’. Sûnt dy tiid hat se in oantal ynternasjonale meartalige projekten dien. “Ik wol my net talizze op ien soart publyk, ien soarte styl of sels ien keunstfoarm, mar mysels hieltyd op ’e nij útfine.”