Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Dichter van Fryslân

Sigrid Kingma 12/11/2021

Trui

Hoe komt in út de klaai woeksen folk
foarút oars as baggerjend
mienskip smakket smoarger mar
wy wienen net immer einzelgängers
tsjûge de twaris ferhuze ferieningstrui
achter yn de kast.

In âlde wyn blaast:
‘Sels de broek ophâlde
nimmen dy’t de riem straklûkt
striemen fan bemuoisucht waskest der
net ôf en oanmetten swimbantsjes
leare dy gjin skoalslach.’
It is de wrâldferskjinjende selsstandige
dy’t ús nachts út ’e sliep hâldt.

Yn in trui fan in deade klup
soenen wy sa de krisis út stappe wolle.
Hjir bin ik wer!
Dat de fertroude waarmte noch past
skeelt goed in graad oan gas.

Mar wy wolle wat nijs
in frisse wyn en ferwaarme terras
de trui komt werom yn de kast.

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân treedt op as poëtysk ambassadeur en draacht op in moderne en útnûgjende wize soarch foar de poëtyske presintaasje fan Fryslân. Binnen en bûten de provinsje. Leafst ynspirearre op aktuele foarfallen of opfallende en bysûndere mominten dy’t plakfine yn ús provinsje of dêrta yn relaasje stean. De Dichter fan Fryslân wit op in eigentiidske en tagonklike wize aktualiteit en sosjaal-maatskiplike tema’s te fangen yn poëzij.

Fan de Dichter fan Fryslân wurdt ferwachte dat hy of sy in oantal kearen yn it jier optreedt by neier oan te wizen gelegenheden.

Sigrid Kingma

Sigrid Kingma (Drachten, 1989) studearre Nederlânsk en Frysk oan de Ryksuniversiteit yn Grins. Se stiet bekend as poadiumdichter en draacht gauris foar by ferskate gelegenheden yn en bûten Fryslân en hat by ferskate tydskriften belutsen west as dichter, resinsint en kollumnist.

Yn 2016 debutearre se mei de twatalige dichtbondel ‘Reade triedleas/Red wireless’. Sûnt dy tiid hat se in oantal ynternasjonale meartalige projekten dien. “Ik wol my net talizze op ien soart publyk, ien soarte styl of sels ien keunstfoarm, mar mysels hieltyd op ’e nij útfine.”