Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Dichter van Fryslân

Nyk de Vries 13/10/2021

Call Me by Your Name

Dû wiest al fuort doe’t ik opgroeide.
Lang wist ik net iens dyn namme.

Dyn heit seach ik wolris skoffeljen.
Dyn mem seach ik soms de SRV-wein
yngean.

Pas folle letter, no ûngefear in jier
lyn, hâlde se my steande healweis de
Simmerdyk.

Se sei – wyls âld en griis: ‘Jonkje, ik
prate oer fan alles, mar oer it wichtichste
hâlde ik my stil.

Wêrom liet ik my net hearre? Wêrom
fytste ik deromhinne? Wie ik bang foar
konsekwinsjes? Wie it gewoanwei in
oare tiid?

Yn dy jierren hongen der hjir op it
doarp gjin reinbôgeflaggen.

Ik soe winskje dat ik it doe doard hie,
dat ik mei myn jonge pronke hie, sa’t
dyn mem letter die mei dy.’

It wie mar in koart petearke, mar elke
kear as ik sûnt dy middei in kleurde
fane hingjen sjoch, tink ik oan dy –
myn ûnbekende buorjonge.

En fansels soms oan dyn skoffeljende
heit op ’e tún.

Mar it meast tink ik oan wa’t dat
symboal fermoedlik it meast noadich
hân hie, by de kassa yn ’e SRV-wein of
by in petear op ’e dyk.

In ferhaal wurdt pas in ferhaal as it
ferteld wurde kin.

Ja, it meast en it faakst tink ik
oan dyn mem.

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân treedt op as poëtysk ambassadeur en draacht op in moderne en útnûgjende wize soarch foar de poëtyske presintaasje fan Fryslân. Binnen en bûten de provinsje. Leafst ynspirearre op aktuele foarfallen of opfallende en bysûndere mominten dy’t plakfine yn ús provinsje of dêrta yn relaasje stean. De Dichter fan Fryslân wit op in eigentiidske en tagonklike wize aktualiteit en sosjaal-maatskiplike tema’s te fangen yn poëzij.

Fan de Dichter fan Fryslân wurdt ferwachte dat hy of sy in oantal kearen yn it jier optreedt by neier oan te wizen gelegenheden.

Nyk de Vries

Nyk de Vries is op tongersdei 21 novimber 2019 offisjeel beneamd ta Dichter fan Fryslân foar de kommende twa jier. De beneaming troch deputearre Sietske Poepjes fûn plak yn de Stadskas fan it Explore the North festival yn Ljouwert.

As Dichter fan Fryslân is Nyk de Vries de kommende twa jier poëtysk ambassadeur fan Fryslân. Hy skriuwt yn it jier seis oant tsien gedichten, leafst ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. De Dichter fan Fryslân kriget dêr in fêste fergoeding foar fan € 2.500,- jiers en € 250,- foar elk gedicht.