Arjan Hut

Dichter fan Fryslân 2023 - 2025

Arjan Hut (Drachten, 1976) groeide op yn Surhústerfean en publisearre yn 2004 syn earste dichtbondel ‘Nachtswimmers’. Hy wie earder stedsdichter fan Ljouwert en waard yn 2019 beneamd ta Wâlddichter fan de gemeente Achtkarspelen. Hut is redakteur fan ‘de Moanne’, jout poëzijles oan de Skriuwersfakskoalle en de Schrijversvakschool en makket tegearre mei Gabriëlle Terpstra de podcast ‘Net Ferkeard’. Hy soe graach presys witte wat der mei JFK barde, hâldt fan boeken, films, samba jazz en hardrock. Hy is troud, hat twa bern en ien kat. Syn meast resinte, sechsde bondel, ferskynde yn 2023 en hjit fan ‘Ien tel de ierde stil’.

Arjan Hut oer syn beneaming ta Dichter fan Fryslân: “It soe moai wêze as ik yn dizze tiid fan orakels, tsjutters en antwurden in tsjinwicht biede kin, en in romte fertsjinwurdigje dêr’t plak is foar twifel. In slagge gedicht sit op sa’n wize ynmekoar dat elkenien der krekt wat oars yn sjocht. Der is net ién wierheid, ién korrekte betsjutting of ién ynterpretaasje. En fierder: minder wifi, mear poetry!”


Foto: Reyer Boxem