Advyskommisje

De advyskommisje fan Dichter fan Fryslân bestiet dit jier út: Sigrid Kingma, Ammerins Moss – de Boer en Céline Wierda.

 

Sigrid Kingma

Sigrid Kingma (Drachten, 1989) studearre Nederlânsk en Frysk oan de Ryksuniversiteit yn Grins. Sigrid Kingma is Dichter fan Fryslân 2022 – 2023 en skriuwt as resinsint en kollumnist foar ferskate kranten en tydskriften.

 

Ammerins Moss – de Boer

Ammerins Moss – de Boer (Rinsumageast, 1974) is skriuwer en oersetter en studearre Ingelske taal- en letterkunde oan de Ryksuniversiteit yn Grins. Sûnt in pear jier hat sy as algemien bestjoerslid in sit yn it bestjoer fan it Skriuwersboun.

 

Céline Wierda

Céline Wierda (Ljouwert, 1995) is teatermakker en kultureel ûndernimmer. Se wurket û.o. as festivalkoördinator en programmeur foar Explore the North. Neist har wurk foar Explore the North is sy artistyk lieder fan SELF . collective en De Broeikas.