Advyskommisje

De advyskommisje fan Dichter fan Fryslân bestiet dit jier út: Michelle Samba, Job Degenaar en Eeltsje Hettinga.

Michelle Samba

Mei in drumstel, wat eksintrike perkussy, in basgitaar, sang en gefoel foar taal en byld lit Michelle Samba nij ljocht skine op de hjoeddeistige ynterdisiplinêriteit. Sy leveret kwalitative ynput as muzikant by de Toppers in Concert, by de tours #NU en de âldjierskonferânse fan Claudia de Breij, Dope DOD en Orjan Nilsen. Dêrneist is sy ek as makker belutsen by de Nederandse Dansdagen en it NNT. Michelle Samba is binnen en bûten Nederlân aktyf.

Job Degenaar

Publisearre rom tolve dichtbondels yn Nederlian en in blomlêzing fan syn wurk yn Poalen en Dútslân, skreau ferhalen en beskôgings oer literatuer, keunst en kultuer en sette it wurk oer fan Paul McCartney, Reiner Kunze en fan ferfolge skriuwers. Syn jongste wurk is de bondel ‘Hertenblues’ (2e druk 2018). Job Degenaar is foarsitter fan PEN Emergency Fund.

Foto: Chris van Houts

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga (1955) is skriuwer, dichter en sjoernalist. Hy publisearre fiif poëzybondels. Syn debút ‘Akten fan Winter’ (1998) waard bekroand mei de trijejierlikse Fedde Schurerpriis fan de Provinsje Fryslân. Foar syn poëzy krige er fjouwer kear de Rely Jorritsmapriis. Syn bondel ‘Ikader’ waard nominearre foar de Gysbert Japicxpriis 2013. Yn ‘e mande mei fideokeunstner Lotte Middendorp makke Hettinga it poëzyprojekt It Font dat yn 2016 te sjen wie yn Museum Belvédère en it Fries Museum. Hy wie fan 2017-2019 de earste Dichter fan Fryslân.

Foto: Jacob van Essen