Tongebrekker

Nei Trinus Riemersma
‘Ik kin net oer gedonder
Ik kin der noch minder sonder’

 

Hy hie gewoan gelyk mei syn gedonder:
in oanhâldende slykstream en we sitte derûnder.

Iisberchslaad oerlibbet Britske plúsjeplakkers
fakânsjefreonen wurde kopskopkakkers
ynsensitiviteitsproblematyk
wat langer it wurd, wat minder panyk
besykje ierdbevingsynspeksje, want
kinst fluitsje nei ynflaasjekorreksje.

Skriuw yn op in ynspiraasjesesje
tsjin dy simmertiidhjerstdepresje
bingewatch oarlochspropaganda – nijs
yn de yncheckrige foar in fleantúchreis
broadsje lavawoarst giet firaler
as Den haach nei de fuotbalfinale.

Elkenien is etysk dieder
slavedriuwer de heechste bieder
ramptoerist krijt keuzestress:
in reinbroek of dochs cocktaildress
taslachslachtoffers út de moade
selsscankassa mist streepkeskoade.

De ûnnochtsiker hat neat te lijen
sûkelaarjepipernuten lizze by de ierdbeien
en foar elts lestich lang wurd
is der ien koarte ferfanger
mar dat klinkt sa freeslik hurd
net oer de tonge te krijen.