Advyskommisje Dichter fan Fryslân bekend

31/07/2023

Wa wurdt de nije Dichter fan Fryslân? Yn novimber fan dit jier wurdt bekend wa’t yn de fuotleasten komt fan de hjoeddeistige Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma.
Deputearre Steaten hawwe de advyskommisje frege om mei in foardracht te kommen. De kommisje bestiet fan ‘t jier út Sigrid Kingma, Ammerins Moss-de Boer en Céline Wierda.

De organisaasje oangeande de Dichter fan Fryslân leit yn hannen fan Boeken fan Fryslân. Wa’t him aanst Dichter Fan Fryslân neame mei, wurdt op 16 novimber bekend makke.

Ien kear yn ’e twa jier wurdt in nije Dichter Fan Fryslân keazen. Dy titel giet nei in dichter waans wurk heech skoart op kwaliteit, eigensinnigens en meartaligens. Affiniteit mei keunst, orizjinaliteit en presintaasje wurde troch de kommisje ek beoardiele. Mei de beneaming fan de Dichter Fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzy yn it Frysk of in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân is ambassadeur fan de Fryske poëzij en skriuwt seis oant tsien Frysktalige gedichten by in sels keazen gelegenheid of aktuele barren.

– Sigrid Kingma is de hjoeddeistige Dichter fan Fryslân en studearre Nederlânsk en Frysk oan de ryksuniversiteit yn Grins. Se stiet bekend as poadiumdichter en debutearre yn 2016 mei de twatalige dichtbondel ‘Reade triedleas/Red wireless ‘.

– Ammerins Moss – de Boer hat Ingelsk en literatuer studearre yn Grins, Dublin en Belfast en is al mear as 20 jier wurksum as juridysk oersetter. Sûnt 5 jier set se har yn foar de Fryske taal en is bestjoerslid fan It Skriuwersbûn. Ferline jier is har Fryske oersetting útkaam fan in boek fan misdieskriuwer Brian McGilloway.

– Céline Wierda is makker en kultureel ûndernimmer. Resinte wurken binne NEPEN (2021) & BLOOTLEGGEN (2022 ). Se rjochte yn 2018 keunstfestival De Broeikas op. Op it stuit rjochtet se har foar Explore the North op it poadiumkeunstprogramma en koördinaasje fan it festival. Dêrneist koördinearret se it ûntwikkelingstrajekt # NieuweStukken.

Nij gedicht Dichter fan Fryslân

04/04/2024

‘Minder wifi, mear poëzy!’ is it nijste gedicht fan Arjan Hut as Dichter fan Fryslân. Hjoed ek te lêzen yn it Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de webside fan Omrop Fryslân.

Film The waste land mei ynlieding troch Arjan Hut

02/04/2024

It meast legindaryske en baanbrekkende gedicht ea skreaun is The waste land fan T.S. Eliot. It is hûndert jier âld, mar ynspirearret noch alle dagen skriuwers, lietskriuwers en filosofen: fan Stephen King oant Bob Dylan en Nick Cave oant Francis Ford Coppola. Regisseur Chris Teerink lit yn dizze foto-film – mei in werklik prachtige soundtrack fan Blaudzun – sjen hoe ’t de triedden fan T.S. Eliots ferneamde gedicht noch dwers troch ús tiid rinne.