Earste gedicht nije Dichter fan Fryslân

15/11/2021

Ofrûne freed waard Sigrid Kingma feestlik beneamd ta Dichter fan Fryslân 2021-2023. ‘Trui’ is it earste gedicht dat sy as Dichter fan Fryslân skreau. Oer de hieltyd heger wurdende gasprizen.

It gedicht ‘Trui’ wie sneon ek te lêzen yn it Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de webside fan Omrop Fryslân. De oersetting yn it Nederlânsk fan de dichter sels en de Ingelske oersetting troch Trevor Scarse binne ek werom te lêzen op dizze webside.

Sigrid Kingma is de nije Dichter fan Fryslân!


12/11/2021

Sigrid Kingma (Drachten, 1989) is hjoed op it Explore the North-festival yn Ljouwert troch deputearre Sietske Poepjes beneamd ta nije Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Sigrid Kingma folget dêrmei Nyk de Vries op dy’t hjoed mei de presintaasje fan in nije dichtbondel ôfskied naam fan syn funksje as Dichter fan Fryslân.

Sjueryrapport advyskommisje Dichter fan Fryslân 2021-2023

12/11/2021

Nettsjinsteande de pandemy en de tichtplicht bloeide it Fryske literêre fermidden yn de ôfrûne twa jier. Der ferskynden ferskate dichtbondels, Explore the North wist in tal ynteressante produksjes op poaten te setten en de dichterskollektiven Rixt en Dichter bij Leeuwarden sloegen harren wjukken fierder út mei prachtige projekten, lykas in gearwurking mei Deenske dichters en in bondel dy’t troch hiel Ljouwert hûs oan hûs ferspraat waard.