Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Eeltsje Hettinga

De fearten

Molkestaking 1943, by Aldegea
Bouke de Vries (1907-1943)
Broer de Witte (1923-1943)

 

It like in dei, ljocht as yn Obe’s dagen,
 kalm lei it Fliet en inkeld blinkende
fisk wie de sinne boppe mar en poel.
 Heech yn it grien fan de hôven tearde
Tiid alle dreamen iepen, “omfiemjend
 in tinken dat it libben tocht as ien.”

Ay, tink dy dat ris yn! Mar skyn wie
 de rêst fan it geniet. Unrêst wjukke
út de wolkens op, en hjir en dêr bûgde
 in toer de holle. As bloed rûn molke
de fearten yn: in ferset tsjin alles wat
 it hert út it djipste fan frijheid helle.

Hakken klapten tsjin sliepen, en blyn
 ferkaam de dei by geweld en gewear.
Sûnder god of ingel is bleaun de tiid,
 leech allyk de trein Starum-Snits dy’t
ûnferskillich, no de kimen yn rydt.
 Wat lit it libben langer tinke as ien?

 

 

Poet of Fryslân

The Poet of Fryslân writes six to ten poems a year, and knows how to reach and tie to an audience with his poetry. The poems are highly preferred in the Frisian language or in a Frisian regional language.

The Poet of Fryslân acts as a poetic ambassador and takes care of Fryslân’s poetic representation in a modern and inviting manner. Inside and outside the province. Preferably inspired by actual events or special moments that occur in our province. The Poet of Fryslân knows, in a contemporary and accessible way, how to present current and social themes in poetry.

The Poet of Fryslân is expected to perform a number of times a year on yet to be determined occasions.

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga has been elected the first ever Poet of Fryslân. The appointment is for two years. Deputy Sietske Poepjes will appoint the Poet of Fryslân on November 24, 2017 in the Herman Gorterkerk in Balk.

As the Poet of Fryslân, Hettinga acts as a poetic ambassador over the next two years. He writes six to ten poems a year, most inspired by striking and current events in the province. The Poet of Fryslân receives a fixed fee of € 2,500, – per year and € 250, – for each poem.