Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Eeltsje Hettinga

Net te beteljen

By de útrikking fan de Fryske Anjer
oanbean oan de frijwilligers fan LF2018

 

Mear as inkeldwei it pear hannen dat
mei soarch oaren yn ’e mantel helpt,
binne hja út soarte de smaroalje
dy’t it rêd fan de stêd geande hâlde.

Net te beteljen litte hja as reuzen
sûnder baatsucht, sis, rojaal de lúks,
mûnen draaie, ek al drave harren
bazen bytiden fuort mei de pekunia.

Achter de skermen rinne de wegen
fan harren ryk, mei wurk yn ’e byb,
tsjinsten yn de wyk en sa altemets
in ear oan ’e doar fan wa’t iensum is.

Paadwizend yn teäter en tehûs seit
it famke mei de reade strik dat út eigen
beweech immen nei de earste rige rydt:
‘Yn dat watsto joust, bisto dat watsto hast.’

 

Poet of Fryslân

The Poet of Fryslân writes six to ten poems a year, and knows how to reach and tie to an audience with his poetry. The poems are highly preferred in the Frisian language or in a Frisian regional language.

The Poet of Fryslân acts as a poetic ambassador and takes care of Fryslân’s poetic representation in a modern and inviting manner. Inside and outside the province. Preferably inspired by actual events or special moments that occur in our province. The Poet of Fryslân knows, in a contemporary and accessible way, how to present current and social themes in poetry.

The Poet of Fryslân is expected to perform a number of times a year on yet to be determined occasions.

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga has been elected the first ever Poet of Fryslân. The appointment is for two years. Deputy Sietske Poepjes will appoint the Poet of Fryslân on November 24, 2017 in the Herman Gorterkerk in Balk.

As the Poet of Fryslân, Hettinga acts as a poetic ambassador over the next two years. He writes six to ten poems a year, most inspired by striking and current events in the province. The Poet of Fryslân receives a fixed fee of € 2,500, – per year and € 250, – for each poem.