Skoaloptreden

Dichter fan Fryslân op toer lâns middelbere skoallen yn Fryslân

Nûgje de Dichter fan Fryslân út by jim op skoalle!

Wêrom kin literatuer en poëzy sa moai wêze? De Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries, jout it antwurd yn in literêr lesprogramma spesjaal foar middelbere skoallen: ‘Literatuer en poëzy giet oer dysels, oer dyn eigen libben. Oer minsken fan dyn eigen leeftyd, yn deselde stêden en doarpen as dû, mei deselde fragen en langsten.’

Oer

Tagonklik en humoristysk literêr skoaloptreden.

De Dichter fan Fryslân biedt trije ferskillende lesprogramma’s oer poëzy en literatuer foar de boppebou Havo/VWO-skoallen yn Fryslân. De lesprogramma’s binne geskikt foar gruttere en lytsere groepen en bestean alle trije út in optreden en les yn ien. De Dichter fan Fryslân bringt op in tagonklike en humoristyske wize syn (foar in grut part eigen) ferhaal. In ferhaal oer syn eigen middelbere skoaljierren – as boufakkerssoan út in húshâlding dêr’t literatuer net fanselssprekkend wie. Hy fertelt oer syn eigen wille en ûnwissens yn dy tiid, oer fereale wêze en ferwachtings en foaral oer hoe’t er yn dy jierren sels mei it skriuwen en de literatuer yn oanrekking kaam.

It giet oer dysels, oer dyn eigen libben.

Troch de grutte rol fan muzyk en byld binne de lesprogramma’s oansprekkend foar alle learlingen. Nyk belûkt de learlingen en giet mei se yn petear oer wat harren driuwt en hoe’t se harren takomst sjogge. Troch it brûken fan fideo’s mei ûndertitels komt sawol it Nederlânsk as it Frysk oan bod. De Dichter fan Fryslân bringt in aventoerlike reis troch de lêste middelbere skoaljierren yn trije ferskillende lesprogramma’s.

Nûgje de Dichter fan Fryslân no alfêst út foar it nije skoaljier ’20-’21!

Nyk de Vries: Op het Lauwers College werd ik voor het eerst ec…

Nyk de Vries: Op het Lauwers College werd ik voor het eerst echt verliefd.(Nyk is schrijver van de bekroonde roman ‘Renger')http://finsteropfryslan.frl/geen-categorie/nyk-vries-5-op-lauwers-college-werd-eerst-echt-verliefd/Nyk de Vries Zeilsteen NL CSG Lauwers College

Geplaatst door Finster op Fryslân op Woensdag 14 juni 2017

Lesprogramma’s en lesmateriaal

It skoaloptreden fan ‘e Dichter fan Fryslân is op trije manieren fergees te boeken:

  • foar in grutte groep (meardere klassen tagelyk) (1 lesoere)
  • foar in lytse groep (ien of op syn heechst twa klassen) (1 – 2 lesoeren)
  • op maat yn oerlis (tiid yn oerlis)

De skoallen krije rom yn ’t foar lesmateriaal tastjoerd. Dêryn sit ûnder oaren in koarte blomlêzing mei it wurk fan de Dichter fan Fryslân. Ek wurde de learlingen middels it lesmateriaal oproppen om alfêst nei te tinken oer de teksten en oer har eigen libben. De lesprogramma’s binne spesjaal skreaun foar de boppebou Havo/VWO-skoallen yn Fryslân. Fansels kinne ek oare klassen harren ynskriuwe foar in besite fan de Dichter fan Fryslân. In oanpassing yn it programma is yn oerlis mooglik. It lesprogramma en it lesmateriaal wurdt fergees oanbean oan skoallen dy’t har no alfêst boeke.

Oanmelde