Op it spoar

Dassen op it spoar
Daks syn poatsjes kinne it net litte
grave, dolle, klauwe yn de berm.
‘Mear kreamkeamers,’ seit Durkje.

Ik bin dassen op it spoar
langje nei lytse Epke’s
mei dy ûndogenske streepsnútsjes
lange fersideboartersgongen
maitiidswille, ‘tankewol heity!’

Ik bin hieltyd dassen op it spoar.
It is de kleurebril dy’t it ferbruit
want ik seach nea
in libbensechtenien.

Juster wol in hart
samar lizzend yn in fruitpluktún
it like krekt in stobbe!