Spegel

dêr stean ik wer
mei de hannen ûnder de kraan

inkeld in pear tellen duorret it
en toch far ik samar in ein hjirwei

wylst rûnom de wrâld raast en rabbet
en ús sa’t it skynt tsjinoer inoar set

lit ik graach it seil even sakje
om my yn ’e lijte
oan dyn eachwink

oer te jaan