Utnûging bekendmakking nije Dichter fan Fryslân

20/10/2023

Hjirby wurde jo fan herte útnûge om op tongersdei 16 novimber om 16:00 oere oanwêzich te wêzen by de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân yn de Stadskas fan it Explore the North-festival op it Aldehouster tsjerkhôf yn Ljouwert.

Foarôfgeand oan de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân troch deputearre Eke Folkerts nimt Sigrid Kingma ôfskie as Dichter fan Fryslân 2021 – 2023. Dizze feestlike middei wurdt mei mooglik makke troch Boeken fan Fryslân en Explore the North. De presintaasje is yn hannen fan Suzanne van Zwam.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de Provincie Fryslân en wurdt útfierd troch Boeken fan Fryslân. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij. De advyskommisje bestiet dit jier út Sigrid Kingma, Céline Wierda en Ammerins Moss-de Boer (foarsitter).

Oanmelde fia: ynfo@dichterfanfryslan.nl

Arjan Hut nije Dichter fan Fryslân: ‘Minder wifi, mear poetry’

16/11/2023

Arjan Hut (Drachten, 1976) is hjoed op it Explore the North-festival yn Ljouwert troch deputearre Eke Folkerts offisjeel beneamd ta nije Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Arjan Hut is de fjirde Dichter fan Fryslân en de opfolger fan Sigrid Kingma, dy’t hjoed ôfskied naam fan har funksje as Dichter fan Fryslân.

Lêste gedicht Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân

25/10/2023

‘Fannijs’ is it lêste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. Hjoed ek te lêzen yn it Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de webside fan Omrop Fryslân.