ynfo@dichterfanfryslan.nl

" />

Utnûging bekendmakking nije Dichter fan Fryslân

20/10/2023

Hjirby wurde jo fan herte útnûge om op tongersdei 16 novimber om 16:00 oere oanwêzich te wêzen by de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân yn de Stadskas fan it Explore the North-festival op it Aldehouster tsjerkhôf yn Ljouwert.

Foarôfgeand oan de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân troch deputearre Eke Folkerts nimt Sigrid Kingma ôfskie as Dichter fan Fryslân 2021 – 2023. Dizze feestlike middei wurdt mei mooglik makke troch Boeken fan Fryslân en Explore the North. De presintaasje is yn hannen fan Suzanne van Zwam.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de Provincie Fryslân en wurdt útfierd troch Boeken fan Fryslân. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij. De advyskommisje bestiet dit jier út Sigrid Kingma, Céline Wierda en Ammerins Moss-de Boer (foarsitter).

Oanmelde fia: ynfo@dichterfanfryslan.nl

Nij gedicht Dichter fan Fryslân

04/04/2024

‘Minder wifi, mear poëzy!’ is it nijste gedicht fan Arjan Hut as Dichter fan Fryslân. Hjoed ek te lêzen yn it Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de webside fan Omrop Fryslân.

Film The waste land mei ynlieding troch Arjan Hut

02/04/2024

It meast legindaryske en baanbrekkende gedicht ea skreaun is The waste land fan T.S. Eliot. It is hûndert jier âld, mar ynspirearret noch alle dagen skriuwers, lietskriuwers en filosofen: fan Stephen King oant Bob Dylan en Nick Cave oant Francis Ford Coppola. Regisseur Chris Teerink lit yn dizze foto-film – mei in werklik prachtige soundtrack fan Blaudzun – sjen hoe ’t de triedden fan T.S. Eliots ferneamde gedicht noch dwers troch ús tiid rinne.