Portret fan Aggie van der Meer – De ûnsillige sucht ta popularisearjen by Omrop Fryslân

22/10/2019

Wêr is Aggie van der Meer de dichteres yn de dokumintêre dy’t Bart Kingma fan Omrop Fryslân oer de Gysbert Japicxpriiswinner fan dit jier makke? Wêr de fragminten dêr’t de skriuwster sels yn foarlêst – proaza of poëzy – of de deklamaasje derfan troch in oar, ien fan har bern bygelyks? Wêr in koart wurd oer har motiven, tematyk en styl fan skriuwen?

Aggie van der Meer. foto: OF

In oeuvre, sa’t dat yn in lytse tweintich jier byinoar skreaun is, dat kin yn in dokumintêre fan in goed heal oere fansels net folslein syn gerak jûn wurde. Kingma hat dat gelokkich ek net besocht.

Mar op it momint dat de skriuwster bygelyks ûnder in ôfdakje yn it tún nei de rein te harkjen sit, hie der maklik in sprek dien wurde kinnen oer it feit dat de natuer, yn syn soarte de panteïstyske kant it neist, in net ûnbelangryk tema yn har wurk is. It tilt yn dat oeuvre ommers op fan de fûgels, bijen, flinters en dieren.

Yn datselde ramt hie der bygelyks in lyts fragmint út de novelle In moaie dei yn ’e hjerst oanhelle wurde kinnen of oars in lyts gedichtsje lykas ‘Nachtsee’ út de ymposante poëzybondel It bern dat oer it wetter blaast.

Streksum
De skriuwster hat mei de Gysbert Japicxspriis de heechste literêre priis fan Fryslân krigen, mar de literatuer sels, sawol de poëzy as it proaza, komt yn dizze doku oan de krapperein. Wat mear Omroppelike literêr-dokumintêre rek-en strekoefeningen hiene wol sa streksum west.

Fansels, dat Aggie van der Meer op har âlde dei in sterke en fitale frou is dy’t moedich en selsbewust yn it libben stiet, dat allegearre komt der yn de dokumintêre wol út, al moat sein dat de opset en de oanpak derfan, spitigernôch, it gehalte hawwe fan lit sizze it eardere NCRV/De Stoel-programma.

De wearde en it belang fan de unike soarte fan literatuer dy’t Aggie van der Meer skriuwt, komt yn alle gefallen net oan bod. It is in tekoart dat út soarte de frucht is fan in ûnsillige sucht ta ferpopularisearring.

.

Eeltsje Hettinga, dichter fan Fryslân

Dichter fan Fryslân-krante yn in oplage fan 77.000

22/11/2019

Mei in oplage fan 77.000 stiks slút Eeltsje Hettinga syn dichterskip as Dichter fan Fryslân ôf en bringt er mei in grutte seleksje fan syn Dichter fan Fryslân-gedichten de poëzij oan ‘e doarren.

Nyk de Vries is de nije Dichter fan Fryslân

21/11/2019

Nyk de Vries is hjoed op it Explore the North-festival yn Ljouwert troch deputearre Poepjes beneamd ta nije Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Nyk de Vries folget Eeltsje Hettinga op dy’t hjoed ôfskied naam fan syn funksje as earste Dichter fan Fryslân.