Tank foar jo stim
Bedankt voor uw stem
Thanks for your vote

Op 24 novimber 2017 om 16:00 oere makket deputearre fan kultuer Sietske Poepjes yn de Herman Gorterkerk oan de Raadhuisstraat 27 yn Balk bekend wa’t de earste Dichter fan Fryslân wurde sil. Jo binne hjirby fan herte útnoege, de tagong is fergees. Graach hearre wy fan jo oft jo by de bekendmakking oanwêzich wêze wolle, opjefte fia ynfo@dichterfanfryslan.nl.

Op 24 november 2017 om 16:00 uur maakt gedeputeerde van cultuur Sietske Poepjes in de Herman Gorterkerk aan de Raadhuisstraat 27 in Balk bekend wie de eerste Dichter van Fryslân wordt. U bent hierbij van harte uitgenodigd, de toegang is gratis. Graag horen wij van u of u bij de bekendmaking aanwezig zult zijn, opgave via: info@dichterfanfryslan.nl.

On November 24th, 2017 at 16:00, in the Herman Gorterkerk on the Raadhuisstraat 27 in Balk, deputy of culture Sietske Poepjes will announce who will become the first Poet of Fryslân. We would like to hear from you if you will be present at the announcement, by: info@dichterfanfryslan.nl. Entrance is free.