Oer

Tagonklik en ynspirearjend skoaloptreden

De Dichter fan Fryslân biedt twa ferskillende lesprogramma’s oer poëzy foar basisskoallen yn Fryslân. De lesprogramma’s bestean út in optreden en les yn ien. De Dichter fan Fryslân bringt learlingen en leararen op in tagonklike wize mei poëzij yn de kunde en lit sjen wat it effekt fan poëzij wêze kin.

Nûgje de Dichter fan Fryslân no alfêst út foar it nije skoaljier ’22-’23!