Spjalt

Nee, wy binne net lulk leave
wy binne it iens
oer dy gekke Dútsers
ruilje skjinne stroom foar
smoarge problemen
yn dyn takomst

Wy binne net bang leave
net as it wetter komt
yn dyn takomst
dan kinsto al lang swimme
earst noch lekker yn bad

No binne we wurch leave
wurch fan it tinken
oer dyn takomst
al dy marren
al dy beammen
al dy dammen
dy’t der komme moatte
de enerzjy dy’t ús dat kostet

Mar lekker koese pop
moarn wer in moaie dei.