Alde freonen

Ik sit hechtsjend as oan lêzen pillen
– safolle binne it der ek net –
te suchtsjen om in lang ferlet
al jierren no deselde stillen.

En ja, it focht komt der al yn
plak en feech fan fretterij
wat op it each ûnderhâldsfrij
is boud mei spul en sinneskyn.

Kinst haadstik ien wol oerslaan
de earsten meitsje dochs dyn taal
in jeugdbân en dield ideaal.

Myn iepen boek en koart ferhaal
ik moat jim wat mear oandacht jaan
faaks wer ris in drankje dwaan.