Folle leaver

folle leaver ha ’k
datst my rekkest mei in wurd

datst my skerp seist wêr’t it op stiet

datst de saak op ’e spits driuwst
my straal de gek oanstekst

folle leaver

as datst
de nacht ynstapst en – ta spyt
fan alles en iderien –
dyself ferliest
yn in died

dy’tst noait wer
ynlûke kinst