Asman

Wie leest de stad beter?

Dou hoefst mar un sak open te
skeuren enne ferhalen dwarrele de straat op

Geef dij un tannebussel, un skoalskrift, twee
ouwe skúnen en dou tekenst mien leven út

Seit wat ik futsmiet niet feul meer
as wat ik bang bewaar?

Ast prate súst
sú ik stil wurde

 

 

Oersetting nei it Leewarders: Anne Feddema