Minder wifi, mear poëzy!

(In gedicht yn boektitels)

God, as Jo der binne –
Lit alle blossoms yn laitsjen útbarste –
Ik libje noch

Ik reizgje allinne –
Manysk depressyf
Unoantaastber

Wurden sûnder haven
Sliepe yn in frjemde taal

Sis my wa’t ik bin –
De man dy’t rinne moat
(Salút au monde!)
It bern dat oer it wetter blaast
(In middei wyt as molke)
De iene ielreager dy’t opwjokket
(Wêrom is de himel swart?)

Ik wol libje
Op weagjende grûn
Op de flerken fan myn tinzen

Ik reizgje allinne –
Nachts ferdwynt de wrâld
Wurd för wurd för wurd

Ik libje noch –
De hin dy’t oer it sop fleach
Yn de keuken fan de duvel