Seleksjeproseduere en beneaming

 

  • De ynkommen sollisitaasjes wurde troch in profesjonele en saakkundige sjuery beoardiele.

 

  • Ut de ynstjoerings wurde trije kandidaten keazen op basis fan it gedicht en de motivaasje. De gedichten fan de trije kandidaten sille anonym pleatst wurde op dizze website.

 

  • It publyk kriget dêrnei in wike de tiid om fia de website fan Dichter fan Fryslân in stim út te bringen op ien fan de trije gedichten.

 

  • It sjueryoardiel en de publyksstim meitsje diel út fan it algemiene einferslach dat troch de sjuery oan Deputearre Steaten foarlein wurdt. Op basis dêrfan beslút Deputearre Steaten wa’t beneamd wurdt ta Dichter fan Fryslân.

 

  • De beneaming Dichter fan Fryslân jildt foar twa jier, fan ein 2017 oant ein 2019. Mei de beneaming wol de provinsje Fryslân omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij by it bredere publyk.