Poet of Fryslân performs in Bruxelles

02/09/2018

De Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga, slút op de twadde Fryslândei yn Brussel it it formele part fan de byienkomst ôf mei in foardracht.

Yn Brussel wurdt tiisdei foar de twadde kear in Fryslândei hâlden. Dat bart yn de foarm fan in konferinsje oer regionale identiteit en meartaligens yn de Solvay-biblioteek, flak achter it Europeesk Parlemint. Op de Fryslândei wurdt tiisdei sprutsen troch ûnder oare kommissaris fan de Kening Arno Brok, troch steatssekretaris Ingbert Liebing fan Sleeswyk-Holstein, de Fryske Europarlemintariër Jan Huitema en Deputearre Sietske Poepjes.

New poem Poet of Fryslân

20/07/2022

‘The truth’ is the latest poem by Sigrid Kingma as the Poet of Fryslân. Also available today in the Friesch Dagblad, the Leeuwarder Courant and on the Omrop Fryslân website.

Poet of Fryslân writes poem for ‘Bosk’ by Arcadia

14/06/2022

‘Wanderer’ is the latest poem by Sigrid Kingma as the Poet of Fryslân. Also available today in the Friesch Dagblad, the Leeuwarder Courant and on the website of Omrop Fryslân.