Poet of Fryslân at UIT-Festival Leeuwarden

01/09/2018

Moarn 2 septimber tusken 13:00 en 17:00 oere presintearje kultureel tydskrift de Moanne en Recreatieschap Marrekrite alle oeren 4 dichters mei Fryske, Nederlânske en Flaamske poëzij.

De Marboei-dichters Saskia Stehouwer, Maarten Inghels, Syds Wiersma en de Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga bringe in literêr programma fol prachtige Marboei-poëzij. Wolkom yn de Ljouwerter Prinsetún oan bakboardkant fan it Marboeiskip. Nim plak op ien fan de Marboeien yn de Prinsetún en lústerje nei de moaiste poëzij fanôf it Fryske wetter.

Poetry video premiere Poet of Fryslân – ‘How many words’

12/07/2021

The fifth of a series of poetry videos by Nyk de Vries as Poet of Fryslân premiered yesterday on Omrop Fryslân TV. This fifth poetry film is a film adaptation of the poem ‘Spring’. In the project with filmmaker Herman Zeilstra, seven poems by the Poet of Fryslân will be filmed. During this year, several […]

Poet of Fryslân performs at Poetry International Rotterdam

21/05/2021

Exclusively for Poetry International, Nyk de Vries, together with the Rotterdam Artvark Saxophone Quartet, created the poetic music performance “TAGELYK”.