Oranjewoud Festival presenting the Poet of Fryslân

28/05/2018

Next Sunday, June 3, video artist Lotte Middendorp and writer-poet Eeltsje Hettinga will present a half-hour film and poetry program at the Oranjewoud Festival. The premiere of the new film Reid – Wurd – Wyn, part of the multi – media and multilingual poetry project It Font.

Lotte Middendorp and Eeltsje Hettinga explain their multi-year cooperation project and show that the images are not just a picture of a chat. As Poet of Fryslân Hettinga presents some poems related to the films, including the very first It Font poem ‘In spegel de see’.

In the work of both artists, visual art, recitation, music and poetry are intertwined in a strongly sensory way. The water, the coast and the sea form the red thread in the whole.

Films from It Font, including the short film It Let which is screened on the Oranjewoud Festival on Sunday, were shows earlier at the Frankfurter Buchmesse, Museum Belvédère and the Fries Museum in Leeuwarden.

 

Sunday, June 3, 7:00pm at ‘t Proevertje at the Oranjewoud Festival

Botsende tijden, verstoorde harmonie – Astrid Nobel in melklokaal

08/05/2019

In de sculpturen, installaties, tekeningen, foto’s en readymades van Astrid Nobel (1983) spelen tijd, natuur en geschiedenis een essentiële rol. Een belangrijk onderwerp in haar werk is het waddengebied, in het bijzonder Ameland waar ze opgroeide. Het vaak als idyllisch ervaren gebied wordt echter op allerlei manieren bedreigd. Zand, afkomstig van de Noordzeekust, is het […]

Nij gedicht Dichter fan Fryslân: ‘It fertrek’

03/05/2019

Heal april ferstoar Hessel Miedema, skriuwer, dichter, keunsthistoarikus en âld-konservator fan keramykmuseum Princessehof. Miedema is de fader fan de moderne neioarlochske poëzy yn Fryslân. Syn wurk wie baanbrekkend en grinsferlizzend. Gedichten as ‘stadich brekke de foarmen út ’e skyl’ binne hichtepunten yn de Fryske literatuer.