Large number of applications for Poet of Fryslân

15/09/2017

As many as 36 poets have applied for the job of Poet of Fryslân. Until September 10, candidates could enroll for Poet of Fryslân by sending a Friesian poem and sending a brief motivation.

From today the public can also hear his voice. The jury, Tamara Schoppert, Obe Alkema and Peter van Lier, has made a pre-selection of three candidates from all submissions. On the website of Poet of Fryslân: www.dichterfanfryslan.nl, everyone can vote on his or her favorite poem of one of three candidates.

Then the jury, with respect to the public votes, decides which of the three candidates is proposed as the first Poet of Fryslân. On Friday, November 24th, Deputy Sietske Poepjes, in Herman Gorterkerk in Balk will announce who wille be the first Poet of Fryslân.

The project ‘Poet of Fryslân’ is an initiative of the province of Fryslân and is carried out by the Afûk. With the appointment of the Poet of Fryslân, the province wants to ask more attention to the art of poetry in a wider audience.

Botsende tijden, verstoorde harmonie – Astrid Nobel in melklokaal

08/05/2019

In de sculpturen, installaties, tekeningen, foto’s en readymades van Astrid Nobel (1983) spelen tijd, natuur en geschiedenis een essentiële rol. Een belangrijk onderwerp in haar werk is het waddengebied, in het bijzonder Ameland waar ze opgroeide. Het vaak als idyllisch ervaren gebied wordt echter op allerlei manieren bedreigd. Zand, afkomstig van de Noordzeekust, is het […]

Nij gedicht Dichter fan Fryslân: ‘It fertrek’

03/05/2019

Heal april ferstoar Hessel Miedema, skriuwer, dichter, keunsthistoarikus en âld-konservator fan keramykmuseum Princessehof. Miedema is de fader fan de moderne neioarlochske poëzy yn Fryslân. Syn wurk wie baanbrekkend en grinsferlizzend. Gedichten as ‘stadich brekke de foarmen út ’e skyl’ binne hichtepunten yn de Fryske literatuer.