‘Skjin Laai / Tabula rasa, leechte yn wurd en byld’

04/10/2018

In het kader van LF18, Lân fan Taal, organiseert Tresoar, in samenwerking met Galerie Schoots en Van Duyse uit Antwerpen van 14 oktober tot en met 16 december 2018 de tentoonstelling ‘Skjin Laai / Tabula rasa, leechte yn wurd en byld’, waarin kunstenaars en dichters de scheppende leegte verbeelden en verwoorden.

De presentatie van de catalogus ‘Skjin Laai / Tabula rasa’ wordt ingeleid door een panel met Eeltsje Hettinga als Dichter van Fryslân, Libbe de Vries, wethouder cultuur van de gemeente Opsterland en Oeds Westerhof, directeur netwerk en legacy LF2018.

 

Zondag 14 oktober, 14:30 uur, Hoofstraat 17, Beetsterzwaag

Yn memoriam Jelle Kaspersma (1948-2019) – Syn dichtsjen in bûtfiskjen

19/02/2019

Fan ’t wykein is hinnegien de dichter Jelle Kaspersma (1948), by libben fisker, ûnderwizer, skilder, tekener en kenner fan de Yndiaanske literatuer. Fjildman as er wie, besocht er de lêste jierren omtrint alle dagen in foech tritich, fjirtich kilometer te fytsen, in manier ek om syn longkrupsje de baas te bliuwen. Tegearre mei Hette Tsjêbbinga, ps. […]

Vertaalwedstrijd Dichter van Fryslân

07/02/2019

De Dichter van Fryslân, Eeltsje Hettinga, vraagt, in samenwerking met It Skriuwersboun om de beste Nederlandse vertaling van zijn gedicht ‘De redens fan it wurd’.