Dichter van Fryslân op UIT-Festsival Leeuwarden

01/09/2018

Ieder uur presenteren cultureel tijdschrift de Moanne en recreatieschap Marrekrite 4 dichters met Friese, Nederlandse en Vlaamse poëzie. De Marboei-dichters Saskia Stehouwer, Maarten Inghels, Syds Wiersma en de Dichter van Fryslân, Eeltsje Hettinga presenteren een literair programma vol prachtige Marboei-poëzie uit Nederland en Vlaanderen.

Welkom in de Prinsentuin aan bakboordzijde van het Marboeischip. Neem plaats op één van de felgele boeien op de wal om je tegoed te doen aan de mooiste poëzie vanaf het Friese water.

Yn memoriam Jelle Kaspersma (1948-2019) – Syn dichtsjen in bûtfiskjen

19/02/2019

Fan ’t wykein is hinnegien de dichter Jelle Kaspersma (1948), by libben fisker, ûnderwizer, skilder, tekener en kenner fan de Yndiaanske literatuer. Fjildman as er wie, besocht er de lêste jierren omtrint alle dagen in foech tritich, fjirtich kilometer te fytsen, in manier ek om syn longkrupsje de baas te bliuwen. Tegearre mei Hette Tsjêbbinga, ps. […]

Vertaalwedstrijd Dichter van Fryslân

07/02/2019

De Dichter van Fryslân, Eeltsje Hettinga, vraagt, in samenwerking met It Skriuwersboun om de beste Nederlandse vertaling van zijn gedicht ‘De redens fan it wurd’.