News

Ryzji yn it Frysk – Presintaasje 24 maaie – galery melklokaal

19/03/2019

Ein maaie ferskynt ‘Ryzji yn it Frysk’, in mei de hân ynbûne, twatalige [Nederlânsk-Frysk] bibliofile útjefte, mei gedichten fan de Russyske dichter Boris Ryzji (1974-2001), oerset troch Eeltsje Hettinga en Elske Schotanus.

New poem Poet of Frylân: ‘Skip fûgel lân’.

19/03/2019

Above the Wadden Islands is one of the busiest shipping routes in Europe. Things went wrong at the beginning of January when the Panamanian cargo ship MSC Zoë lost 345 containers with hazardous substances and plastic material. An ecological disaster. With gas and salt extraction, yet another attack on the Wadden Sea Region, which has been “Unesco World Heritage” since 2009.

Opiniebijdrage Dichter van Fryslân: Klimaatferoaring is gjin fiksje. Oantekeningen by ‘It sonken Waad’

12/03/2019

(11-02) Lees ‘This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate’ van publiciste en activiste Naomi Klein of neem gewoon een rapport als ‘De toekomst van de Waddenzee. Een stijgende zeespiegel over een dalende bodem’ en je weet voorgoed dat klimaatverandering geen fictie is. In aanloop naar de grote klimaatmars van 10 maart in Amsterdam het gedicht […]

Opinybydrage Dichter fan Fryslân: Ljouwert Unesco City of Literature – Op wei nei 2028

04/03/2019

Ljouwert makket gading om de titel Unesco City of Literature. De Fryske literatuer soe der geweldich fan profitearje kinne. De fraach is oft dyselde literatuer genôch basis en ynfrastruktuer hat foar it ynheljen fan sa’n titel. Op wei nei 2018, mar sûnder herfoarming fan ‘it fjild’ giet it net.

Opinybydrage Dichter fan Fryslân: Afûk c.s. litte it sitte by de Fryske Boekemoanne en it Frysk Boekebal

01/03/2019

Behalve de skriuwer fan it Fryske boekewikegeskink – it kadoboek – komt oan it Fryske Boekebal fan moarn, 2 maart gjin inkelde Frysktalige proazaskriuwer te pas. De jûn wurdt opfolle mei ferhalen fan in tattoëerder en muzyk fan in r & r-band.

Opinybydrage Dichter fan Fryslân: Tiid foar in eroatysk wurdboek

28/02/2019

Der moast in nij wurd foar fagina komme. Bergen synonimen skoden de lêste wiken by de redaksje fan it debatprogramma Iepen-Up troch de bus. Dat gong fan skelpke, paradyske oant en mei it überfriesische wurd pompebledsje. By de fierhinne defeministyske wedstriid kaam it wurd flomke lang om let as bêste út de bus.

Yn memoriam Jelle Kaspersma (1948-2019) – Syn dichtsjen in bûtfiskjen

19/02/2019

Fan ‘t wykein is hinnegien de dichter Jelle Kaspersma (1948), by libben fisker, ûnderwizer, skilder, tekener en kenner fan de Yndiaanske literatuer. Fjildman as er wie, besocht er de lêste jierren omtrint alle dagen in foech tritich, fjirtich kilometer te fytsen, in manier ek om syn longkrupsje de baas te bliuwen. Tegearre mei Hette Tsjêbbinga, ps. […]

Translation contest Poet of Fryslân

07/02/2019

De Poet of Fryslân, Eeltsje Hettinga, asks, in collaboration with It Skriuwersboun, the best Dutch translation of his poem ‘De redens fan it wurd’.

Opinybydrage Dichter fan Fryslân: Oanslach op de Gaasterlânske kust

05/02/2019

Oare wike beslist de ried fan de gemeente De Fryske Marren oer de plannen foar it bouwen fan in grutte sânwinningsfabryk yn de Iselmar. Wurdt dit de safolste oanslach op in like unyk as klassyk Frysk lânskip?

National Poetry Day

31/01/2019

Today the poetry week starts with the National Poetry Day. Eeltsje Hettinga wrote the poem ‘Winter’.