Poem Poet of Friesland in smartphone app

25/07/2018

Tuesday the 17th of July the app ‘Taal fan it hert’ was presented. At the initiative of the Province of Fryslân, a ten-year-old edition of the booklet ‘Taal fan it hert’ is now available as a smartphone app.

Especially for this app the Poet of Friesland, Eeltsje Hettinga, wrote the poem ‘It klappen fan de dyk’ which can be found in a German, English, Dutch translation in the app and in the brochure.

The app is for tourists and Frisians who want to know more about Frisian, Frisian and Friesland. The app ‘Taal fan it hert’ can be downloaded in the Android Play Store and Apple’s App Store.

‘Skjin Laai / Tabula rasa, leechte yn wurd en byld’

04/10/2018

Yn it ramte fan LF18, Lân fan Taal, organisearret Tresoar, yn gearwurking mei Galerie Schoots en Van Duyse út Antwerpen fan 14 oktober oant en mei 16 desimber de útstalling ‘Skjin Laai / Tabula rasa, leechte yn wurd en byld’, wêryn’t keunstners en dichters de skeppende leechte ferbyldzje en ferwurdzje. De presintaasje fan de katologus ‘Skjin Laai […]

Poet of Fryslân performs in Bruxelles

02/09/2018

De Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga, slút op de twadde Fryslândei yn Brussel it it formele part fan de byienkomst ôf mei in foardracht.