Oranjewoud Festival presenting the Poet of Fryslân

28/05/2018

Next Sunday, June 3, video artist Lotte Middendorp and writer-poet Eeltsje Hettinga will present a half-hour film and poetry program at the Oranjewoud Festival. The premiere of the new film Reid – Wurd – Wyn, part of the multi – media and multilingual poetry project It Font.

Lotte Middendorp and Eeltsje Hettinga explain their multi-year cooperation project and show that the images are not just a picture of a chat. As Poet of Fryslân Hettinga presents some poems related to the films, including the very first It Font poem ‘In spegel de see’.

In the work of both artists, visual art, recitation, music and poetry are intertwined in a strongly sensory way. The water, the coast and the sea form the red thread in the whole.

Films from It Font, including the short film It Let which is screened on the Oranjewoud Festival on Sunday, were shows earlier at the Frankfurter Buchmesse, Museum Belvédère and the Fries Museum in Leeuwarden.

 

Sunday, June 3, 7:00pm at ‘t Proevertje at the Oranjewoud Festival

‘Skjin Laai / Tabula rasa, leechte yn wurd en byld’

04/10/2018

Yn it ramte fan LF18, Lân fan Taal, organisearret Tresoar, yn gearwurking mei Galerie Schoots en Van Duyse út Antwerpen fan 14 oktober oant en mei 16 desimber de útstalling ‘Skjin Laai / Tabula rasa, leechte yn wurd en byld’, wêryn’t keunstners en dichters de skeppende leechte ferbyldzje en ferwurdzje. De presintaasje fan de katologus ‘Skjin Laai […]

Poet of Fryslân performs in Bruxelles

02/09/2018

De Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga, slút op de twadde Fryslândei yn Brussel it it formele part fan de byienkomst ôf mei in foardracht.