The Poet of Fryslân opens OBE

02/02/2018

On Friday, February 2nd, the Poet of Fryslân opened the Lân fan Taal-building OBE at the Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden.

The opening poem ‘Words’ Journey’ can also be read on this website in Frisian, Dutch and English. The Dutch translation was done by Elske Schotanus, the English translation was done by David Colmer.

Ryzji yn it Frysk – Presintaasje 24 maaie – galery melklokaal

19/03/2019

Ein maaie ferskynt ‘Ryzji yn it Frysk’, in mei de hân ynbûne, twatalige [Nederlânsk-Frysk] bibliofile útjefte, mei gedichten fan de Russyske dichter Boris Ryzji (1974-2001), oerset troch Eeltsje Hettinga en Elske Schotanus.

New poem Poet of Frylân: ‘Skip fûgel lân’.

19/03/2019

Above the Wadden Islands is one of the busiest shipping routes in Europe. Things went wrong at the beginning of January when the Panamanian cargo ship MSC Zoë lost 345 containers with hazardous substances and plastic material. An ecological disaster. With gas and salt extraction, yet another attack on the Wadden Sea Region, which has been “Unesco World Heritage” since 2009.