The Poet of Fryslân opens OBE

02/02/2018

On Friday, February 2nd, the Poet of Fryslân opened the Lân fan Taal-building OBE at the Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden.

The opening poem ‘Words’ Journey’ can also be read on this website in Frisian, Dutch and English. The Dutch translation was done by Elske Schotanus, the English translation was done by David Colmer.

Poet of Fryslân performs in Bruxelles

02/09/2018

De Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga, slút op de twadde Fryslândei yn Brussel it it formele part fan de byienkomst ôf mei in foardracht.

Poet of Fryslân at UIT-Festival Leeuwarden

01/09/2018

Moarn 2 septimber tusken 13:00 en 17:00 oere presintearje kultureel tydskrift de Moanne en Recreatieschap Marrekrite alle oeren 4 dichters mei Fryske, Nederlânske en Flaamske poëzij.