First applications for ‘Dichter van Fryslân’ have been received

28/07/2017

A week after the opening of the subscription period, the first applications for ‘Poet of Fryslân’ have been received. Want to apply? Send a brief motivation together with one self-written new Frisian poem fia the application form on this website.

On this website you will also find more information about the procedure, what we ask and what we offer. The subscription period runs until Sunday 10 September. 43 days left …

Poet of Fryslân performs in Bruxelles

02/09/2018

De Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga, slút op de twadde Fryslândei yn Brussel it it formele part fan de byienkomst ôf mei in foardracht.

Poet of Fryslân at UIT-Festival Leeuwarden

01/09/2018

Moarn 2 septimber tusken 13:00 en 17:00 oere presintearje kultureel tydskrift de Moanne en Recreatieschap Marrekrite alle oeren 4 dichters mei Fryske, Nederlânske en Flaamske poëzij.