Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Eeltsje Hettinga

De fearten

Molkestaking 1943, by Aldegea
Bouke de Vries (1907-1943)
Broer de Witte (1923-1943)

 

It like in dei, ljocht as yn Obe’s dagen,
 kalm lei it Fliet en inkeld blinkende
fisk wie de sinne boppe mar en poel.
 Heech yn it grien fan de hôven tearde
Tiid alle dreamen iepen, “omfiemjend
 in tinken dat it libben tocht as ien.”

Ay, tink dy dat ris yn! Mar skyn wie
 de rêst fan it geniet. Unrêst wjukke
út de wolkens op, en hjir en dêr bûgde
 in toer de holle. As bloed rûn molke
de fearten yn: in ferset tsjin alles wat
 it hert út it djipste fan frijheid helle.

Hakken klapten tsjin sliepen, en blyn
 ferkaam de dei by geweld en gewear.
Sûnder god of ingel is bleaun de tiid,
 leech allyk de trein Starum-Snits dy’t
ûnferskillich, no de kimen yn rydt.
 Wat lit it libben langer tinke as ien?

 

 

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân treedt op as poëtysk ambassadeur en draacht op in moderne en útnûgjende wize soarch foar de poëtyske presintaasje fan Fryslân. Binnen en bûten de provinsje. Leafst ynspirearre op aktuele foarfallen of opfallende en bysûndere mominten dy’t plakfine yn ús provinsje of dêrta yn relaasje stean. De Dichter fan Fryslân wit op in eigentiidske en tagonklike wize aktualiteit en sosjaal-maatskiplike tema’s te fangen yn poëzij.

Fan de Dichter fan Fryslân wurdt ferwachte dat hy of sy in oantal kearen yn it jier optreedt by neier oan te wizen gelegenheden.

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga is keazen as de alderearste Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Deputearre Sietske Poepjes beneamt de Dichter fan Fryslân op 24 novimber 2017 yn de Herman Gorterkerk te Balk.

 As Dichter fan Fryslân is Hettinga de kommende twa jier poëtysk ambassadeur. Hy skriuwt yn it jier seis oant tsien gedichten, leafst ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. De Dichter fan Fryslân kriget dêr in fêste fergoeding foar fan € 2.500,- jiers en € 250,- foar elk gedicht.