Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Eeltsje Hettinga

‘… want it is de poëzy dy’t nei bûten wol, in madam dy’t sjoen en heard wurde wol. Se flanearret, fluitet en sprekt, draait har lytse revolúsjes ôf, jout lûd en stim oan oarloch, geweld en dea en sit my en dy op en ûnder de hûd. Se is ûngenedich, mar wol ûngenedige moai.’ Lês de taspraak fan Eeltsje Hettinga dy’t hy hold by syn beneaming ta Dichter fan Fryslân.

24/11/2017

Poëzy wurdt fierd mei Dichter fan Fryslân

Hjoed wie de feestlike beneaming fan Eeltsje Hettinga as earste Dichter fan Fryslân yn de Herman Gortertsjerke te Balk. Deputearre Sietske Poepjes toande har tige wiis mei de earste Dichter fan Fryslân: “Ik bin bliid dat in renomearre dichter as Eeltsje Hettinga him mei sa folle enerzjy en wille ynsette wol foar dit eare-amt. Mei in soad nocht sjoch ik út nei al it moais dat Eeltsje Hettinga ús bringe sil.” De deputearre dekorearre Eeltsje Hettinga mei in spesjaal ûntwurpen spjelde.

Ut namme fan de sjuery priizge Tamara Schoppert de fertsjinsten fan Eeltsje Hettinga yn de Fryske literatuer. De sjuery is entûsjast oer de fernijende plannen dy’t hy as Dichter fan Fryslân útfiere wol.

“Nei bûten ta, alle doarren iepen”, dat is wat Hettinga foar eagen stiet. Hy sil de dialooch oangean mei skriuwers en dichters út oare kultueren en taalgebieten. Poëzy wol hy keppelje  oan oare keunstdissiplines.

Eeltsje Hettinga is tige wiis mei de beneaming: “Moai ferrast en knap optein. Dichter fan Fryslân, de sjuery hat kediisd en beslist, net allinnich oer it gedicht ‘Under de steden’, mar likegoed ek oer de plannen dy’t ik foar de ynfolling fan dat dichterskip yntsjinne haw. Dêr draai en slinger oan te jaan, dat is de útdaging, de keunst. Foarop stiet it plezier, it plezier fan it meitsjen, it plezier fan de tekst, it plezier fan de wurden. Yn it meitsjen bin ik myn wurden. Leve de poëzy, leve de taal, leve it Frysk ek.”

Sneon 25 novimber is it earste optreden fan de Dichter fan Fryslân. Eeltsje Hettinga treedt op ûnder Explore the North yn de Westertsjerke te Ljouwert (18:30 oere).

24/11/2017

Sjueryrapport 

De provinsje Fryslân wol in ympuls jaan oan it besef fan dy wearden en ropt de funksje Dichter fan Fryslân yn it libben. Fan de kandidaten wurdt it folgjende frege: ‘De Dichter fan Fryslân treedt op as poëtysk ambassadeur en soarget op in moderne en útnûgjende wize foar de poëtyske presintaasje fan Fryslân, binnen en bûten de provinsje. By foarkar ynspirearre troch aktuele foarfallen of opfallende en bysûndere mominten dy’t plakfine yn ús provinsje of dêr in relaasje mei hawwe. De Dichter fan Fryslân wit op in eigentiidske en tagonklike manier aktualiteit en sosjaal-maatskiplike tema’s te fangen yn poëzy.’

De provinsje Fryslân slút dêrmei oan by in rike skiednis. Poëzy is it ultime sjenre foar in groep minsken, in stêd of in naasje om him op kultureel mêd te profilearjen. Der bestiet in lange tradysje fan mesenassen of patroanen dy’t keunstners, protezjees neamd, finansjeel stipen, sadat hja har ûnbehindere oan harren skeppend wurk wije koene. De Romein Maecenas, nei wa’t it fenomeen neamd is, wie bygelyks de sponsor fan Vergilius, dy’t op syn beurt de gloarje fan Rome yn moarmer beitele troch yn syn Aeneis in direkte line mei de ferneamde status fan it âlde Troje te lûken. Bliuwe wy tichter by hûs, dan sjogge wy yn de Gouden Iuw dat dichters sa as Joost van den Vondel en Jan Vos mei elkoar strieden om de geunsten fan de Amsterdamske elite, dy’t dan wer ris de iene keas om de pracht fan dy pearel fan de Lege Lannen te ferivigjen, dan wer ris de oar. Dy dichters binne meiferantwurdlik foar de suver mytyske status dy’t Amsterdam noch altyd pretindearret te hawwen as beaken fan frijheid. Yn de ienentweintichste iuw sjogge wy dat sokke ferbiningen tusken patroan en keunstner wer oplibje: Nederlân krige in Dichter des Vaderlands en wat langer wat mear stêden, mar ek regio’s, doarpen en sels it waadeilân Teksel roppe it amt fan in gelegenheidsdichter yn it libben. Fierhinne elkenien kriget ienris of faker yn it libben te meitsjen mei poëzy yn de publike romte, liet de Uterter wittenskipper Kila van der Starre resintlik sjen, en steds-, regio- of doarpsdichters drage dêrta by.

En no kinne wy in provinsjedichter oan it rychje taheakje, in provinsjedichter fan Fryslân. Dichters dy’t gading meitsje woene oan dy funksje waarden konfrontearre mei de betingsten fan de provinsje Fryslân. De sjueryleden moasten mei trije nominaasjes komme. Ut 36 ynstjoeringen moasten trije nominearren keazen wurde, in kwestje fan objektive gegevens en subjektive beoardielingen, mar yn it sjueryoerlis kamen wol deeglik trije kandidaten nei foaren dêr’t alle sjueryleden harren yn fine koene.

De trije nominearren waarden oan ’e hân fan it reglemint troch elk sjuerylid ôfsûnderlik op de ûndersteande seis kritearia beoardiele:

– dichterlike kwaliteit;
– geskiktheid fan de nominearre as represintant fan de poëzy yn Fryslân;
– wize fan oerdracht en bining mei it publyk;
– motivaasje om Dichter fan Fryslân te wurden;
– beskikberens yn de beneamingsperioade;
– ideeën fan de nominearre oer promosjonele aktiviteiten en it oansprekken fan in nij publyk.

De ek al reglemintêre puntetelling fan 1 oant en mei 3 foar elk fan de seis kritearia dy’t elk sjuerylid oan de nominearren takende, levere byelkoar opteld in folchoarder op. Foar de úteinlike beneaming fan de Dichter fan Fryslân is de stim fan it publyk ek meiwoegen. In wike lang mocht it publyk in foarkar útsprekke foar it favorite gedicht. De útslach fan dy stimming telde foar in belangryk part mei yn de beneaming fan de Dichter fan Fryslân: it winnende gedicht krige de helte fan it tal punten dat de sjuery oan de oanbelangjende dichter takend hie.

Wy witte hjir allegearre wa’t de measte punten krigen hat, mar lit ús, om de klimaks oant it lêst te bewarjen, dy namme net earder as oan ’e ein útsprekke en de trije dy’t troch de sjuery nominearre waarden earst earfol taljochtsje.

 

De earste nominearre: Sigrid Kingma
De sjuery wie optein oer de kwaliteit fan it gedicht fan Sigrid Kingma. De mysterieuze Doede út it gedicht dy’t him oppenearret om oare Doedes op te roppen of wekker te skodzjen, ja út wat? Ut in ûnderdompeling yn it ynternet, in lichte sliep dy’t it echte hanneljen yn de maatskippij ûnderminet? Derfan útgeande dat in oar dy taak wol op him nimme sil?

 

   soe de rop om Doede rikke

   boppe fluch ferkear fan kontintkreëarders

   tusken minder skrutele reagearders

   út de cloud wei troch Miss Google oplêzen

 

It gedicht sprekt op in raffinearre wize ek ús as lêzers oan, dy’t blykber ek gjin Doedes binne.

 

   Hâldst de siken yn

   spatst stikelich op

   of wachtest oant in oar dat docht

   wa is dy idioat dy’t sa om Doedes ropt?

   hy sjocht dy ynkringend oan

   mar hy moat him fersinne

   dû bist ommers gjin Doede

 

In konfrontearjend gedicht úteinlik, datst nei lêzing noch lang meidraachst, as meiferantwurdlike foar it fuortsjen fan werklike problemen.

Sigrid Kingma skriuwt yn har motivaasje: ‘Ik brûk de aktualiteit goed, sa as moderne technology dy’t ik sawol as middel as as ûnderwerp brûk.’ Hja is gjin dichter dy’t nostalgysk weromsjocht en treuret om wat der allegearre ferlern gien is. In frisse hjoeddeiske ynstek as tematyk foar de poëzy en ynset fan it dichterskip makke dat wy har in útdaagjende stim fûnen om Dichter fan Fryslân te wurden.

 

De twadde nominearre: Meindert Talma
Syn gedicht siket de grins op fan de poëzy, omdat it ek as liettekst skreaun is. Sa’t spoken word ticht tsjin foardrachtskeunst en teäter oankrûpt en by rap altyd muzyk heart, sa presintearret Meindert Talma him selsbewust sawol as dichter as as muzikant.

Yn it ynstjoerde gedicht wurde wy werombrocht nei it libben fan akteur Peter Tuinman, dy’t, om fierder te kommen as akteur, syn heil bûten Fryslân sykje moast. Wat er wol:

 

   Mij mjitte mei de bêsten. Op de bek gean. Keihurd bikkelje.

 

Yn dit gedicht lit de haadpersoan him nettsjinsteande dat sjen as in Fries yn ieren en sinen, mar sûnder opleine nostalgy. De blik jout romte oan in belibjen dat oer de grinzen fan de eigen provinsje hinne giet sûnder de ôfkomst te ferleagenjen.

It is prachtich om te lêzen hoe’t Meindert Talma yn in detail út de karriêre fan Peter Tuinman it Frysk komôf fan de akteur sjen lit en mooglike krityk dêrop superieur neutralisearret:

 

   Ik wist: ik bin Peter Tuinman en ik ha in Frysk aksint.

   Sterker noch, doe’t ik as resjersjeur Ruard Talsma 

   mei die oan Unit 13, in tillevyzjesearje fan de Vara,

   sette ik eigenhannich in Frysk flachje op myn bureau.

   Wie ik ôf fan alle gepraat oer myn Fries wêzen, ja no?

 

Wa’t each hat foar sokke details en wa’t sa by de noas wei in sêne ôfslút mei ‘ja no?’, is in echte dichter. Krekt omdat Talma teksten skriuwt dy’t net strikt as poëzy bedoeld binne, mar altyd ek as tekst foar in liet skreaun binne, wol de sjuery der graach de klam op lizze hoe dúdlik ûnpoëtysk oft Talma syn ynstjoerde tekst is. Hast alle lietteksten falle as poëzy troch de koer. Romantyske klisjees of oare iendiminsjonaal beskreaune emoasjes op rym, dy’t it yn ’e muzyk faak sa goed dogge, treffe wy by Talma net oan. Syn teksten litte har goed nochris lêze. Syn toan is unyk nofteren en sljochtwei.

Yn syn motivaasje ûnthjit Meindert Talma ús om alle moannen in gedicht te skriuwen mei in bekende of ûnbekende Fries yn ’e haadrol dy’t wat orizjineels fertelle kin oer syn of har libben yn de provinsje, mar krekt as by Tuinman nei alle gedachten ek situearre is yn in rommere wrâld. De teksten soene as spoken word en as liet alle moannen útfierd wurde yn Ljouwert en Grins. Ek soene fideoklips fan de útfieringen op YouTube of op de site fan de Dichter fan Fryslân pleatst wurde. De sjuery seach dêr al nei út, yn ’e hope dat ek gearwurkingsferbannen mei oare dichters en muzikanten kâns meitsje soene yn syn plannen.

 

De tredde nominearre
It gedicht dat de tredde nominearre ynstjoerde is neffens de sjuery in foarbyld fan in goed gedicht, it is ryk oan klank, en foarm en ynhâld binne moai yn balâns. It beskriuwt op in ynkringende elegyske toan in eksistinsjeel gemis: de ôfwêzichheid fan in broer en in heit. Dêr wurdt men wol weemoedich fan, mar der is perfoarst gjin sprake fan in nostalgysk weromferlangjen nei in ferline dat der net mear is. Krektoarsom, de ferlitten stêd by nacht dêr’t it gedicht him yn ôfspilet en dêr’t de dichter yn syn weromferlangjen nei famylje him úteinlik op in raffinearre wize mei identifisearret, biedt him úteinlik oars neat as gebouwen sûnder finsters en in hielal sûnder tekens.

 

   Fan alle wei en wegen bin ik

   de ferlitten stêd, mei wenten en winkels en

   in gerjochtsgebou, sûnder finsters. 

 

Krekt omdat it gedicht sa ynkringend in gemis beskriuwt en op in emosjonele wize ûnder wurden bringt dat er net fierder kin, mei de sa goed as útsichtleaze slotrigel ‘Njonken de Blokhúspoart stie ik as in muorre’, fearre de sjuery ta syn ferrassing op fan de wylde en entûsjaste plannen dy’t er as Dichter fan Fryslân útstelt.

‘Nei bûten ta, alle doarren iepen’ is wat er foar de Fryske literatuer foar eagen hat. Utwikselingen beoarderje en de dialooch oangean mei skriuwers en dichters dy’t ôfkomstich binne út oare kultueren en taalgebieten. En it keppeljen fan poëzy oan oare dissiplines sjocht er ek foar him. Yn heech tempo lit er yn syn begeliedend skriuwen allerhande proefballonnen op om de belangstelling foar de Fryske poëzy oan te poenen.

Fierder pleitet er foar in debat tusken dichters en skriuwers út ferskillende taalmienskippen, it opsetten fan poëzymanifestaasjes, al of net yn gearwurking mei oare festivals en op ûnderskate lokaasjes, it skriuwen fan in essay oer de ûntwikkeling fan de Fryske poëzy yn de lêste tsien jier, it gearstallen fan in meartalige blomlêzing mei Fryske poëzy en it útwreidzjen fan de website ‘Dichter fan Fryslân’.

Al soe mar in part fan de plannen realisearre wurde, dan noch kinne wy in boeiende perioade mei dizze Dichter fan Fryslân temjitte sjen.

Njonken syn rol as oanjager en animator fan de poëzy sjogge wy yn earste ynstânsje fansels mei nijsgjirrigens út nei de op syn minst seis gedichten yn ’t jier dy’t er skriuwe sil nei oanlieding fan opfallende foarfallen yn of foar de provinsje. Hy is him wakker bewust fan syn rol as Dichter fan Fryslân, as er yn syn begeliedend skriuwen witte lit dat de dichter yn dy rol ‘sawol oerwei kin mei it skriuwen fan persoanlik en engazjearre gedichten as mei mear autonoom rjochte poëzij.’ In dichter dy’t beide mooglikheden fan de poëzy mei-inoar yn ferbân bringt, lit de sjuery mei betrouwen útsjen nei de gedichten dy’t er yn syn rol fan earste Dichter fan Fryslân meitsje sil.

Mei it gedicht ‘Under de steden’ is ta earste Dichter fan Fryslân keazen: Eeltsje Hettinga!

Ut namme fan de sjueryleden, Obe Alkema, Peter van Lier en Tamara Schoppert, fan herte lokwinske, Eeltsje, mei dizze beneaming en Fryslân mei syn earste Dichter fan Fryslân!

 

Dit sjueryrapport is skreaun troch Peter van Lier, Obe Alkema en Tamara Schoppert (novimber 2017) en yn de Gortertsjerke yn Balk op 24 novimber by de beneaming fan Eeltsje Hettinga ta Dichter fan Fryslân troch Sietske Poepjes, deputearre fan kultuer fan de provinsje Fryslân, út namme fan de sjuery troch Tamara Schoppert foarlêzen.

24/11/2017

Yn it meitsjen bin ik myn wurden

Op himsels in goede saak, want it is de poëzy dy’t nei bûten wol, in madam dy’t sjoen en heard wurde wol. Se flanearret, fluitet en sprekt, draait har lytse revolúsjes ôf, jout lûd en stim oan oarloch, geweld en dea en sit my en dy op en ûnder de hûd. Se is ûngenedich, mar wol ûngenedige moai.

Poëzy is sûnder noarmen, sa’t Hugo Claus oait sei.

 

1.
Ik sjoch mysels hjirre stean yn de spoaren fan ús heit. Hy wie in ferteller. Hy waard gauris frege om hjir en dêr it wurd te dwaan: ‘Hettinga, kinne jo fan ‘e jûn ek even komme te speechen, want de foarsitter fan it doarpsbelang is der net.’

Nei it wurk skreau er wat stekwurden op, spatte op ‘e fyts nei it doarpshûs – de rook fan kuil, hea en hynders noch yn ’e klean – en prate, sûnder omhaal, in hele jûn fol.

Dêr die er syn stjonkende bêst foar. Dat moast ek wol mei al dy roken fan molke en hea yn de klean. Der waard praat en lake, dat men it fiif kilometer fierderop yn Boalsert hearre koe.

Der wie it plezier fan it ymprovisearjen, it plezier oan de taal. It Frysk wie fanselssprekkend, sa’t dat – even in sprong yn de tiid – hjoed-de-dei ek fanselssprekkend wêze moatte soe.

 

2.
Ik kom út in talige famylje. Dy taligens wie der net inkeld by myn broer Tsjêbbe Hettinga – bondels Fan oer see en fierder en Equinox binne klassike en bliuwende monuminten yn de Fryske literatuer – mar likegoed ek by myn suster en myn oare broer Arjen, dy’t hurder skriuwe koe as God en de hiele rest byinoar.

 

3.
De poëzy wol nei de minsken ta, de grinzen oer. Utwikseling mei oare kultueren is needsaak, jout azem, skept lucht, mar docht foaral rjocht oan de werklikheid fan de twa- en meartalige kultuer yn dit lân.

Lykop mei dy werklikheid rint in twatalich literêr systeem, mei tal fan skriuwers en dichters dy’t likegoed hjirre as oer de Dyk suksesfol binne.

Fan datoangeande is it spitich dat der foar kommend jier net in Frysktalige skriuw(st)er frege is om it boekewikegeskink te skriuwen, en dat daliks ek yn twa talen te presintearjen, tegearre mei it nei it Frysk oersette Nederlânske boekewikegeskink fan Griet Op de Beeck.

 

4.
Der binne (dus) tal fan mooglikheden om de Fryske literatuer op oare plakken sjen en hearre te litten as yn de wenstige literêre tydskriften, en dêrmei in grutter publyk te lûken.

De yntegraasje fan poëzy mei oare dissiplines, fan byldzjende keunst, muzyk, film oant en mei teäter, is der ien fan.

Sels haw ik yn oparbeidzjen mei fideokeunstner Lotte Middendorp, poëzyfilms makke dy’t te sjen west hawwe yn Museum Belvédère, it Fries Museum en op de Frankfurter Buchmesse.

Mei byldzjend keunstner Machteld van Buren wurkje ik op dit stuit oan in grutte poëzy-ynstallaasje: in út njoggen doeken besteande transportbân, dêr’t ik mei de hân myn wurden yn skriuw.

Mids jannewaris wurdt dat gehiel presintearre, tegearre mei it earste, yn trije talen oersette gedicht fan de Dichter fan Fryslân.

 

5. 
Der stiet in belangryk jier oan te kommen: 2018, mei in grut tal projekten dat like grutte alluere as maatskiplike relevânsje hat.

Ik neam, sa foar de fûst wei, Under de toer fan Bouke Oldenhof, Feel the night fan Nynke Rixt Jukema, Lân fan Taal, it Oranjewoudfestival, Tryater mei foarstellingen as Karawana, en it boargerinisjatyf Kening fan de Greide fan Klaas Sietse Spoelstra en Theunis Piersma, c.s.

Ek dêryn kin dit gewest him sjen litte oan Europa, sûnder yn de kalimero-posysje te krûpen.

As it om Kening fan de Greide giet, dan is der de kâns en lit Fryslân sjen as in foaroprinder op it terrein fan biologyske, lytsskalige lânbou en natuerbehear.

‘Dat soe’, om skriuwer en histoarikus Pieter Breuker oan te heljen, ‘daliks ek ien fan de bêste yllustraasjes wêze fan in tinken oer Fryske kultuer: bewarje it bysûndere en hoedzje en noedzje dat, mar doch dat tagelyk yn kombinaasjes mei it oare en it nije.’

 

6.
Op dit plak is in pear kear it plezier oan de taal op it aljemint brocht, it plezier fan it meitsjen, it plezier fan de tekst. Foar my betsjut dat: yn it meitsjen bin ik myn wurden.

Dat plezier wol ik der ek yn hâlde as dichter fan Fryslân, selsstannich en ûnôfhinklik, sykjend en eksperimintearjend, op in wize sa’t ik dat sketst ha by it ferfrisseljen fan ferskillende dissiplines.

Unôfhinklikens betsjut yn dizzen dat ik nimmen’s slippedrager bin, net fan de polityk noch fan hokker ideology ek.

 

7.
Ik tankje hjir alle oanwêzigen, yn it bysûnder skriuwster en partner Elske Schotanus dy’t my oantrune hat om my dochs kandidaat te stellen foar it Dichterskip fan Fryslân.

Leve de poëzy, leve de taal, leve ek it Frysk.

15/11/2017

Eeltsje Hettinga is de earste Dichter fan Fryslân

Eeltsje Hettinga is keazen as de alderearste Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Hy wûn de ferkiezing mei it fers ‘Under de steden’. Deputearre Sietske Poepjes beneamt de Dichter fan Fryslân op 24 novimber yn de Herman Gorterkerk te Balk.

As Dichter fan Fryslân is Hettinga de kommende twa jier poëtysk ambassadeur. Hy skriuwt seis oant tsien gedichten jiers, leafst ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. De Dichter fan Fryslân kriget dêr in fêste fergoeding foar fan € 2.500,- jiers en € 250,- foar elk gedicht. De sjuery bestiet út Obe Alkema, Peter van Lier en Tamara Schoppert .

Eeltsje Hettinga
Eeltsje Hettinga (1955) is skriuwer, dichter en sjoernalist. Hy publisearre fiif poëzybondels. Syn debút ‘Akten fan Winter’ (1998) waard bekroand mei de trijejierlikse Fedde Schurerpriis fan de provinsje Fryslân. Foar syn poëzy krige er fjouwer kear de Rely Jorritsmapriis. Syn bondel ‘Ikader’ waard nominearre foar de Gysbert Japicxpriis 2013. Yn ‘e mande mei fideokeunstner Lotte Middendorp makke Hettinga it poëzyprojekt ‘It Font’ dat yn 2016 te sjen wie yn Museum Belvédère en it Fries Museum.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzy.

15/09/2017

Grut tal oanmeldings foar Dichter fan Fryslân

Mar leafst 36 dichters hawwe sollisitearre nei de funksje fan Dichter fan Fryslân. Oant en mei 10 septimber koenen kandidaten sollisitearje nei Dichter fan Fryslân troch in Frysk gedicht en in koarte motivaasje yn te stjoeren.

Fan hjoed ôf oan kin ek it publyk syn stim hearre litte. De sjuery, besteande út Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, hat út alle ynstjoerings in foarseleksje makke fan trije kandidaten. Op de webside fan Dichter fan Fryslân: www.dichterfanfryslan.nl kin elkenien fia in stim op syn of har favoryt gedicht, fan ien fan dy trije kandidaten, in foarkar trochjaan.

Dêrnei bepaalt de sjuery, mei it achtslaan fan de publyksstimmen, wa fan de trije kandidaten foardroegen wurde sil as earste Dichter fan Fryslân. Op freedtemiddei 24 novimber makket deputearre Sietske Poepjes yn de Herman Gortertsjerke yn Balk bekend wa’t de provinsje beneamd hat as earste Dichter fan Fryslân.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij.

28/07/2017

Earste oanmeldings foar ‘Dichter fan Fryslân’ binne binnen

In dikke wike nei de iepening fan de ynskriuwingsperioade, binne de earste sollisitaasjes foar ‘Dichter fan Fryslân’ al binnen. Ek meidwaan? Stjoer dan fia it ynskriuwingsformulier dizze webside in koarte motivaasje en ien nij selsskreaun Frysktalich gedicht.

Op dizze webside fynst ek mear ynformaasje oer de proseduere, wat wy freegje en wat wy biede. De ynskriuwingsperioade rint oant snein 10 septimber. Noch 43 dagen …

18/07/2017

Fryslân siket in Dichter fan Fryslân

Fryslân siket in Dichter fan Fryslân. De dichter wurdt frege om yn dichtfoarm te reagearjen op wat der hjoed-de-dei yn Fryslân en syn bewenners om giet. Wêr wurde wy stil fan? Wat lit ús hert bûnzje, of wêr wurde wy stomwei dûm fan? Wat stimt ta neitinken? Sa sille persoanlike, mar ek algemien-maatskiplike ûnderwerpen út de aktualiteit by in breed publyk, yn dichtfoarm, ûnder de oandacht brocht wurde.

Kandidaten kinne harren oant en mei 10 septimber 2017 melde fia fryslansiket@dichterfanfryslan.nl of harren oanmelde fia dizze website.

In sjuery, besteande út Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, bepaalt úteinlik wa’t de kommende twa jier de titel Dichter fan Fryslân drage mei.

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien kear yn it jier in gedicht by in selskeazen gelegenheid of aktueel barren en kriget dêrfoar in fêste fergoeding fan € 2.500,00 it jier en € 250,00 foar elk gedicht. De úteinlike bekendmakking en beneaming fan de earste Dichter fan Fryslân is op freed 24 novimber 2017.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij.

Dichter fan Fryslân

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien gedichten yn it jier en wit it grutte publyk te finen en te binen mei syn of har poëzij. By grutte foarkar yn it Frysk of yn in Fryske streektaal.

De Dichter fan Fryslân treedt op as poëtysk ambassadeur en draacht op in moderne en útnûgjende wize soarch foar de poëtyske presintaasje fan Fryslân. Binnen en bûten de provinsje. Leafst ynspirearre op aktuele foarfallen of opfallende en bysûndere mominten dy’t plakfine yn ús provinsje of dêrta yn relaasje stean. De Dichter fan Fryslân wit op in eigentiidske en tagonklike wize aktualiteit en sosjaal-maatskiplike tema’s te fangen yn poëzij.

Fan de Dichter fan Fryslân wurdt ferwachte dat hy of sy in oantal kearen yn it jier optreedt by neier oan te wizen gelegenheden.

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga is keazen as de alderearste Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Deputearre Sietske Poepjes beneamt de Dichter fan Fryslân op 24 novimber 2017 yn de Herman Gorterkerk te Balk.

 As Dichter fan Fryslân is Hettinga de kommende twa jier poëtysk ambassadeur. Hy skriuwt yn it jier seis oant tsien gedichten, leafst ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. De Dichter fan Fryslân kriget dêr in fêste fergoeding foar fan € 2.500,- jiers en € 250,- foar elk gedicht.